Dr sc. Vesna Spasojević-Kalimanovska

Dr sc. Vesna Spasojević-Kalimanovska

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za medicinsku biohemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon: +381 11 3951-269
Fax: +381 11 3972-840
Emailvkalima@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr sci. pharm. Vesna Spasojević-Kalimanovska, redovni profesor, rođena je u Beogradu 1956. godine. Osmogodišnju školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Na Farmaceutski fakultet u Beogradu upisala se 1974/75. i diplomirala 1978. godine sa prosekom 9,85. Za asistenta pripravnika je izabrana 1980.godine na predmetu Medicinska biohemija, a sada je u zvanju redovnog profesora na istom predmetu.

Magistarsku tezu pod nazivom Polimorfizam i kinetičke osobine eritrocitne glutamat-piruvat transaminaze odbranila je 1983. godine na Farmaceutskom fakultetu, a doktorsku disertaciju pod nazivom: Polimorfizam eritrocitnih enzima kod pojedinih etničkih grupacija u Jugoslaviji odbranila je 1989. godine. U okviru svog stručnog usavršavanja završila je specijalizaciju iz Medicinske biohemije i subspecijalizaciju iz Kliničke enzimologije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Boravila je šest meseci na stručnom usavršavanju u Londonu u Royal Postgraduate Medical School – Hammersmith bolnica u toku 1986-1987. godine.

Dr Vesna Spasojević-Kalimanovska učestvuje u realizaciji nastave diplomskih akademskih studija i doktorskih studija u zvanju redovnog profesora na Institutu za medicinsku biohemiju. Predaje i učestvuje u komisijama za odbranu specijalističkih radova na specijalizaciji iz Medicinske biohemije i subspecijalizaciji iz Kliničke enzimologije. Do sada je bila mentor brojnih diplomskih radova, specijalističkih radova, 2 magistarske teze iz Medicinske biohemije i član komisija za odbranu većeg broja doktorskih disertacija i magistarskih teza.

Od 1981. godine, kao saradnik, dr Vesna Spasojević-Kalimanovska učestvuje u projektima Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj, Republike Srbije, kao i u tekućem projektu: Ispitivanje biohemijskih i genetičkih faktora rizika kao uzročnika i markera ateroskleroze i drugih oboljenja: analitički i klinički aspekti (2006-2010).

Objavila je ukupno 182 radova i saopštenja. 37 naučnih radova je publikovala u međunarodnim i 11 u domaćim časopisima. Učestvovala na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu i održala je više predavanja po pozivu. Autor je 4 univerzitetska udžbenika i dve monografije.

Učestovala je u radu brojnih Komisija na Farmaceutskom fakultetu, a sada je član programskog saveta Centra za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta i član Veća naučnih oblasti medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu.

Istraživački interes: Dislipidemije i ateroskleroza

Jezici: engleski
  • Bogavac-Stanojević N,  Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V, Spasić S and Kalimanovska-Oštrić D.  Lipid and inflammatory markers for the prediction of coronary artery disease: a multi-marker approach. Clin Biochem 2007; 40:1000-6.
  • Kotur-Stevuljević J, Spasić S, Stefanović A, Zeljković A, Bogavac-Stanojević N, Kalimanovska Oštrić D, Spasojević-Kalimanovska V,  Jelić-Ivanović Z. Paraoxonase (PON1) activity, but not PON1Q192R phenotype, is a predictor of coronary artery disease in a middle-aged Serbian population. Clin Chem Lab Med 2006; 44: 1108-1113
  • Bogavac-Stanojević N, Đurović S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V, Kalimanovska-Oštrić D. Circulating transforming growth factor-beta1, lipoprotein(a) and cellular adhesion molecules in angiographically assessed coronary artery disease; Clin Chem Lab Med 2003; 41: 893 – 898.
  • Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V, Stanković B,  Top¬ić A, Spasić S. Low frequency of PIM3  gene in patients with monoclonal gammopathies.  Hum Hered  1996; 46: 115-117.
  • Kalimanovska V, Whitaker KB, Moss DW. Effect of bromal¬ein on alkaline phosphatase of intestinal and nonintestinal tissue and serum. Clin Chim Acta  1987; 170: 219-226.