Zaposlenje

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, Beograd, Vojvode Stepe 450, raspisuje konkurs za izbor u zvanje:

2 (dva) vanredna profesora za užu naučnu oblast Analitika lekova na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. 

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi broj: 797 od 03.10.2018.

2 (dva) vanredna profesora za užu naučnu oblast Farmaceutska-medicinska hemija i strukturna analiza na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi / Broj: 797 dana 03.10.2018.

1 (jednog) redovnog profesora za užu naučnu oblast Farmaceutska – medicinska hemija i strukturna analiza na neodređeno vreme

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad.

Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima.

Poseduje veći broj naučnih radova koji utiču na razvoj naučne misli u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima, sa recenzijama, veći broj naučnih radova  i saopštenja iznetih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, objavljen udžbenik ili monografiju ili originalno stručno ostvarenje, ostvarene rezultate u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešće u završnim radovima na specijalističkim i master akademskim studijama. Završen Farmaceutski fakultet.

Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/ monografiju/praktikum/zbirku zadataka/originalno stručno ostvarenje; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi Broj: 797 od 03.10.2018.

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast Bromatologija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira i ima naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(overene fotokopije), biografiju, spisak radova, radove, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi broj: 797 dana  03.10.2018.

1 (jednog) saradnika van radnog odnosa za užu naučnu oblast Medicinska biohemija za izvođenje praktične nastave iz predmeta Opšta biohemija, Medicinska biohemija i Statistika na integrisanim akademskim studijama studijski program Farmacija i studijski program Farmacija-medicinska biohemija na određeno vreme na period od 1 godine, zaključno sa 30.09.2019. godine

USLOVI: Student doktorskih akademskih studija na Farmaceutskom fakultetu koji je na studijama prvog stepena ostvario najmanje 120 ESPB bodova sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Završen Farmaceutski fakultet, studijski program Farmacija-medicinska biohemija.

Prilikom izbora saradnika van radnog odnosa, uzima se u obzir i da li kandidat pokazuje smisao za nastavni rad, prosečna ocena postignuta na prethodnim nivoima studija, prosečna ocena iz predmeta uže naučne oblasti za koje se saradnik angažuje, vreme trajanja prethodnih nivoa studija, naučni i stručni radovi.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu integrisanih akademskih studija (fotokopija), uverenje o studiranju, biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija), uverenje o državljanstvu (fotokopija), naučne i stručne radove.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs objavljen 25.09.2018.

1 (jednog) saradnika van radnog odnosa za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija za nastavni predmet Funkcionalna morfologija čoveka na određeno vreme na period od 6 meseci

USLOVI: Student doktorskih akademskih studija na Medicinskom fakultetu koji je na studijama prvog stepena ostvario najmanje 120 ESPB bodova sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Završen Medicinski fakultet.

Prilikom izbora saradnika van radnog odnosa, uzima se u obzir i da li kandidat pokazuje smisao za nastavni rad, prosečna ocena postignuta na prethodnim nivoima studija, prosečna ocena iz predmeta uže naučne oblasti za koje se saradnik angažuje, vreme trajanja prethodnih nivoa studija, naučni i stručni radovi.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu integrisanih akademskih studija (fotokopija), uverenje o studiranju, biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija), uverenje o državljanstvu (fotokopija), naučne i stručne radove.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs objavljen 25.09.2018.

Konkurs je poništen: 28.09.2018.

1 (jednog) redovnog profesora za užu naučnu oblast Analitika lekova na neodređeno vreme

USLOVI: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktor nauka iz naučne oblasti za koju se bira. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/ monografiju/praktikum/zbirku zadataka/originalno stručno ostvarenje; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta lično i ili putem pošte, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi broj:788-789 od 01.08.2018.

OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI REFERATA

 1. Shodno čl. 14 Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („Sl. glasnik Univerziteta u Beogradu), obaveza Fakulteta je da se referat o prijavljenim kandidatima stavlja na uvid javnosti na internet stranici Fakulteta u trajanju od 15 dana. U toku trajanja uvida javnosti, Fakultetu se mogu dostaviti primedbe na referat Komisije.
 2. Referat o prijavljenim kandidatima za izbor redovnog profesora za užu naučnu oblast Analitika lekova se dana 09.10.2018. godine stavlja na uvid javnosti.

Preuzmite: referat

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast Patofiziologija, a za predmete Patofiziologija 1 i 2 na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Medicinski fakultet.
Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija (overena fotokopija), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).
Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta lično ili putem pošte, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi broj: 788-789 od 01.08.2018.

OBAVEŠTENJE

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI REFERATA

Referat o prijavljenim kandidatima za izbor jednog asistenta  naučnu oblast Patofiziologija, a za predmete Patofiziologija 1 i 2  se dana 05.09.2018. godine stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana.

Preuzmite: referat

1 (jednog) vanrednog profesora za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom na Fakultetu

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, i ima naučne odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Ima i više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi /Broj 784-785 od 04.07.2018.

OBAVEŠTENJE

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI REFERATA

 1. Shodno čl. 14 Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („Sl. glasnik Univerziteta u Beogradu), obaveza Fakulteta je da se referat o prijavljenim kandidatima stavlja na uvid javnosti na internet stranici Fakulteta u trajanju od 15 dana. U toku trajanja uvida javnosti , fakultetu se mogu dostaviti primedbe na referat Komisije.
 2. Referat o prijavljenim kandidatima za izborvanrednog profesora za užu naučnu oblast Medicinska biohemija  se dana 03.09.2018. godine  stavlja na uvid javnosti.

Preuzmite: referat

1 (jednog) docenta na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Matematika

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka i ima naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Završen Matematički fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije), biografiju, spisak radova, radove, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi / broj 784-785 od 04.07.2018.

OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI REFERATA

 1. Shodno čl. 14 Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu (Sl. glasnik Univerziteta u Beogradu), obaveza Fakulteta je da se referat o prijavljenim kandidatima stavlja na uvid javnosti na internet stranici Fakulteta u trajanju od 15 dana. U toku trajanja uvida javnosti, fakultetu se mogu dostaviti primedbe na referat Komisije.
 2. Referat o prijavljenim kandidatima za izbordocenta za užu naučnu oblast Matematika  se dana 16.10.2018. godine stavlja na uvid javnosti.

Preuzmite: referat

2 (dva) asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom na Fakultetu

USLOVI: Lice koje je steklo naučni naziv doktora nauka i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka (overene fotokopije), biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi / Broj 784-785 od 04.07.2018.

3 (tri) asistenta za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija(overena fotokopija), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa 

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ br. 779 dana 30.05.2018. godine.

Preuzmite: referat

OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI REFERATA

Referat o prijavljenim kandidatima za izbor tri asistenta za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija  se dana 11.07.2018. godine stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana.

OBAVEŠTENJE O PREKIDU UVIDA JAVNOSTI REFERATA

Shodno čl. 30 Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, rok trajanja uvida javnosti referata ne teče počev od 15.07.2018. godine do 31.08.2018. godine.

Nakon isteka roka iz prethodnog stava, uvid javnosti referata se nastavlja do isteka roka od 15 dana.

1 (jednog) vanrednog profesora za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa 

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ br. 779 dana 30.05.2018. godine.

OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI REFERATA

 1. Shodno čl. 14 Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („Sl. glasnik Univerziteta u Beogradu), obaveza Fakulteta je da se referat o prijavljenim kandidatima stavlja na uvid javnosti na internet stranici Fakulteta u trajanju od 15 dana. U toku trajanja uvida javnosti, Fakultetu se mogu dostaviti primedbe na referat Komisije.
 2. Referat o prijavljenim kandidatima za izbor vanrednog profesora za užu naučnu oblast Medicinska biohemija  se dana 25.06.2018. godine  stavlja na uvid javnosti.

Preuzmite: referat.

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast Analitička hemija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Hemijski ili Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija(overena fotokopija), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa 

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ br. 779 dana 30.05.2018. godine.

Preuzmite: referat

Obaveštenje o stavljanju na uvid javnosti referata

OBAVEŠTENJE O PREKIDU UVIDA JAVNOSTI REFERATA

 1. Shodno čl. 30 Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, rok trajanja uvida javnosti referata ne teče počev od 15.07.2018. godine do 31.08.2018. godine.
 2. Nakon isteka roka iz prethodnog stava, uvid javnosti referata se nastavlja do isteka roka od 15 dana.

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska - medicinska hemija i strukturna analiza na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka i ima naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(overene fotokopije), biografiju, spisak radova, radove, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa 

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 25.04.2018. godine

OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI REFERATA

 1. Shodno čl. 14 Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („Sl. glasnik Univerziteta u Beogradu), obaveza Fakulteta je da se referat o prijavljenim kandidatima stavlja na uvid javnosti na internet stranici Fakulteta u trajanju od 15 dana. U toku trajanja uvida javnosti, Fakultetu se mogu dostaviti primedbe na referat Komisije.
 2. Referat o prijavljenim kandidatima za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast  Farmaceutska-medicinska hemija i strukturna analiza se dana 31.05.2018. godine stavlja na uvid javnosti.

Preuzmite: referat.

1 (jednog) vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Hemijski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa 

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 25.04.2018. godine

OBAVEŠTENJE

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI REFERATA

 1. Shodno čl. 14 Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („Sl. glasnik Univerziteta u Beogradu), obaveza Fakulteta je da se referat o prijavljenim kandidatima stavlja na uvid javnosti na internet stranici Fakulteta u trajanju od 15 dana. U toku trajanja uvida javnosti , fakultetu se mogu dostaviti primedbe na referat Komisije.
 2. Referat o prijavljenim kandidatima za izborvanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija  se dana 7.06.2018. godine  stavlja na uvid javnosti.

Preuzmite: referat

1 (jednog) saradnika van radnog odnosa za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija za nastavni predmet Funkcionalna morfologija čoveka na određeno vreme na period od 1 (jedne) godine

USLOVI: Student doktorskih akademskih studija na Medicinskom fakultetu koji je na studijama prvog stepena ostvario najmanje 120 ESPB bodova sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Završen Medicinski fakultet. Prilikom izbora saradnika van radnog odnosa, uzima se u obzir i da li kandidat pokazuje smisao za nastavni rad, prosečna ocena postignuta na prethodnim nivoima studija, prosečna ocena iz predmeta uže naučne oblasti za koje se saradnik angažuje, vreme trajanja prethodnih nivoa studija, naučni i stručni radovi.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu integrisanih akademskih studija (fotokopija), uverenje o studiranju,biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija), uverenje o državljanstvu (fotokopija), naučne i stručne radove.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa

OBAVEŠTENjE: Konkurs se postavlja na oglasnu tablu Fakulteta i internet stranicu Fakulteta dana 16.04.2018. godine

OBAVEŠTENjE: Komisija za izbor 1 saradnika van radnog odnosa za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija za nastavni predmet Funkcionalna morfologija čoveka, je dana 4. maja 2018. godine donela odluku o izboru Jelene Ćuk za saradnika van radnog odnosa.

1 (jednog) vanrednog profesora za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i farmaceutska praksa na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa 
Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi-broj 769 od 21.03.2018.

OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI REFERATA

 1. Shodno čl. 14 Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („Sl. glasnik Univerziteta u Beogradu“), obaveza Fakulteta je da se referat o prijavljenim kandidatima stavlja na uvid javnosti na internet stranici Fakulteta u trajanju od 15 dana. U toku trajanja uvida javnosti , Fakultetu se mogu dostaviti primedbe na referat Komisije.
 2. Referat o prijavljenim kandidatima za izbor vanrednog profesora za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i farmaceutska praksa se dana 30.05.2018. godine stavlja na uvid javnosti.

Preuzmite: referat

1 (jednog) redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta fizika na neodređeno vreme

USLOVI: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktor nauka iz naučne oblasti za koju se bira. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka/originalno stručno ostvarenje; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi- broj 769 od 21.03.2018.

OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI REFERATA

 1. Shodno čl. 14 Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („Sl. glasnik Univerziteta u Beogradu), obaveza Fakulteta je da se referat o prijavljenim kandidatima stavlja na uvid javnosti na internet stranici Fakulteta u trajanju od 15 dana. U toku trajanja uvida javnosti , Fakultetu se mogu dostaviti primedbe na referat Komisije.
 2. Referat o prijavljenim kandidatima za izbor redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta fizika  se dana 30.05.2018. godine stavlja na uvid javnosti.

Preuzmite: referat.

1 (jednog) docenta na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Strani jezik (Engleski jezik) na predmetima:

 1. Strani jezik farmaceutske struke – engleski jezik;
 2. Strani jezik struke – engleski jezik (u medicinskoj biohemiji sa primenom u farmaciji);
 3. Strani jezik u akademskoj i profesionalnoj komunikaciji – engleski jezik.

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka i ima naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Završen Filološki fakultet.
Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije), biografiju, spisak radova, radove, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa 
Konkurs je obavljen u publikaciji Poslovi –broj 769 od 21.03.2018.

Obaveštenje o stavljanju na uvid javnosti referata

Preuzmite: referat

Preuzmite: prigovor

Preuzmite: odgovor na prigovor

Preuzmite: mišljenje Filološkog fakulteta

Preuzmite: odgovor na odgovor Komisije

1 (jednog) asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Analitička hemija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je steklo naučni naziv doktor nauka i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Hemijski ili Farmaceutski fakultet, doktorat iz analitičke ili farmaceutske hemije. Shodno potrebama, pri izboru kandidata prednost će imati kandidati sa iskustvom u oblasti primene elektrohemijskih metoda u analitici lekova i razvoju biosenzora.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka (overene fotokopije), biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 14.03.2018. godine – Broj 768

OBAVEŠTENJE O UVIDU JAVNOSTI: Referat o prijavljenim kandidatima za izbor jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Analitička hemija se dana 04.04.2018. godine stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana.

Preuzmite: referat

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast farmaceutska fiziologija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka i ima naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Završen Farmaceutski ili Medicinski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije), biografiju, spisak radova, radove, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi- Broj 763/ 07.02.2018. godine.

Preuzmite: referat

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast Organska hemija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka i ima naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Završen Hemijski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije), biografiju, spisak radova, radove, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa 

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi –Broj 763/07.02.2018.

Preuzmite: referat

1 (jednog) asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je steklo naučni naziv doktor nauka i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije), biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).
Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi Broj 763/07.02.2018.

Preuzmite: referat

2 (dva) redovna profesora za užu naučnu oblast Medicinska biohemija, za rad na Fakultetu sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira, završen Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.
Konkurs je objavljen i publikaciji Poslovi dana 27.12.2017./Broj 757

Preuzmite: referat

1 (jednog) redovnog profesora za užu naučnu oblast Farmakologija, na neodređeno vreme

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira, završen Farmaceutski ili Medicinski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta. 

Preuzmite: referat

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija, na određeno vreme, za vremenski period od 3 (tri) godine

Uslovi: Završen Farmaceutski ili Medicinski fakultet, student doktorskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 (osam), ili magistar nauka iz naučne oblasti za koju se bira i kome je prihvaćena tema doktorske disertacije, smisao za nastavni rad. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 20.12.2017. /Broj 756

Preuzmite: referat

1 (jednog) vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Botanika“, na određeno vreme za vremenski period od pet (5) godina

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti za koju se bira, završen Biološki fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično i ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. 

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi od 29.11.2017. /Broj 753

1 (jedan) vanredni profesor za užu naučnu oblast „Toksikologija“, na određeno vreme za vremenski period od pet (5) godina

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično i ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 20.09.2017. – Broj 743

Preuzmite: referat

1 (jednog) vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Socijalna farmacija i farmaceutska praksa“, na određeno vreme za vremenski period od pet (5) godina.

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen  Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično i ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi, dana 19.07.2017./ broj: 734

Preuzmite: referat