Zaposlenje

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakutet raspisuje konkurs za:

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast „Farmakokinetika i klinička farmacija“, na određeno vreme, za vremenski period od 3 (tri) godine

Uslovi: Završen Farmaceutski fakultet sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8,00 (osam), student doktorskih studija ili magistar nauka iz naučne oblasti za koju se bira i kome je prihvaćena tema doktorske disertacije, smisao za nastavni rad. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je poništen u publikaciji „Poslovi“ br. 719 od 29.03.2017. godine

1 (jednog) vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“, na određeno vreme za vremenski period od pet ( 5) godina.

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Farmaceutski ili Hemijski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično i ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ br. 719 od 29.03.2017. godine

1 (jednog) vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Farmakognozija“, na određeno vreme za vremenski period od pet ( 5) godina.

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično i ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ br. 719 od 29.03.2017. godine

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast „Farmakokinetika i klinička farmacija“, na određeno vreme, za vremenski period od 3 (tri) godine

Uslovi: Završen Farmaceutski fakultet sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8,00 (osam), student doktorskih studija ili magistar nauka iz naučne oblasti za koju se bira i kome je prihvaćena tema doktorske disertacije, smisao za nastavni rad. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi od 22.03.2017./ Broj 718

1 (jednog) vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Analitička hemija“, na određeno vreme za vremenski period od pet (5) godina

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen  Farmaceutski ili Hemijski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično i ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi od 14.02.2017./ Broj 713-714

1 (jednog) redovnog profesora za užu naučnu oblast „Opšta fizika“, na neodređeno vreme.

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično i ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je ovjavljen u publikaciji Poslovi dana 25.01.2017./Broj 710

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast „Organska hemija“ na određeno vreme, za vremenski period od 5 (pet) godina.

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Hemijski ili Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom o obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 25.01.2017./Broj 710

Preuzmite: obaveštenje o pristupnom predavanju

Preuzmite: referat

1 (jednog) vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Analitička hemija“, na određeno vreme za vremenski period od pet (5) godina

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Farmaceutski ili Hemijski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično i ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi/Broj 709/18.01.2017.godine

Preuzmite: referat

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast „Analitička hemija“, na određeno vreme, za vremenski period od pet (5) godina

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Hemijski ili Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslov, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta. 

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično i ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi/Broj 709/18.01.2017.godine

Preuzmite: obaveštenje o pristupnom predavanju

Preuzmite: referat

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast „Farmakologija“, na određeno vreme, za vremenski period od 3 (tri) godine

Uslovi: Završen Farmaceutski ili Medicinski fakultet sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8,00 (osam), student doktorskih studija ili magistar nauka iz naučne oblasti za koju se bira i kome je prihvaćena tema doktorske disertacije, smisao za nastavni rad. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 04.01.2017./Broj 707-708

Preuzmite: referat

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast „Bromatologija“, na određeno vreme, za vremenski period od 3 (tri) godine

Uslovi: Završen Farmaceutski fakultet sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8,00 (osam), student doktorskih studija ili magistar nauka iz naučne oblasti za koju se bira i kome je prihvaćena tema doktorske disertacije, smisao za nastavni rad. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi/Broj706 do 28.12.2016.

Preuzmite: referat

1 (jednog) redovnog profesora za užu naučnu oblast „Opšta fizika“, na neodređeno vreme

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Fizički fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično i ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi/Broj 705 od 21.12.2016. godine

Konkurs je poništen, objavljeno u publikaciji Poslovi/Broj 710 od 25.01.2017. godine.

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast „Fizička hemija“ na određeno vreme, za vremenski period od 5 (pet) godina

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen  Fakultet za fizičku hemiju ili Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom o obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi/ Broj 704 od 14.12.2016.

Preuzmite: obaveštenje o pristupnom predavanju

Preuzmite: referat

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast „Fizička hemija“ na određeno vreme, za vremenski period od 3 ( tri) godine.

Uslovi: Završen Fakultet za fizičku hemiju ili Farmaceutski fakultet sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), student doktorskih studija ili magistar nauka iz naučne oblati za koju se bira i kome je prihvaćena tema doktorske disertacije, smisao za nastavni rad. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi/ Broj 704 od 14.12.2016.

Preuzmite: referat

1 (jednog) redovnog profesora za užu naučnu oblast „Farmaceutska tehnologija“, na neodređeno vreme.

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom o obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi Fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi, Broj 702 /30.11.2016.

Preuzmite: referat

1 (jednog) redovnog profesora za užu naučnu oblast „Fizička hemija“, na neodređeno vreme.

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Fakultet za fizičku hemiju ili Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično i ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi/ Broj 699 od 9.11.2016.

Preuzmite: referat

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast „Farmakokinetika i klinička farmacija“ na određeno vreme, za vremenski period od 5 (pet) godina

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom o obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Preuzmite: referat

Preuzmite: obaveštenje o pristupnom predavanju

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast „Mikrobiologija sa imunologijom i imunohemijom  na određeno vreme, za vremenski period od 5 (pet) godina

Uslovi:  VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Biološki, Farmaceutski ili Medicinski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom o obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Preuzmite: referat

Preuzmite: obaveštenje o pristupnom predavanju

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast „Medicinska biohemija“ za rad na Fakultetu,  na određeno vreme, za vremenski period od 5 ( pet) godina.

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom o obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi/Broj 698 od 02.11.2016. godine

Preuzmite: referat

Preuzmite: obaveštenje o pristupnom predavanju

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast „Patofiziologija“ na određeno vreme, za vremenski period od 5 (pet) godina

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen  Medicinski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom o obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi br. 695 od 12.10.2016. godine.

Preuzmite: referat

Preuzmite: obaveštenje o pristupnom predavanju

1 (jednog) docenta za užu naučnu oblast „Farmaceutska fiziologija“ na određeno vreme, za vremenski period od 5 (pet) godina

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka, završen  Medicinski ili Farmaceutski fakultet. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove predviđene odredbama Zakona o visokom o obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

Ostalo: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Farmaceutskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima izbora u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu), podnose se Arhivi fakulteta lično ili putem pošte, Vojvode Stepe 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen  28.09.2016.

Preuzmite: referat