Uprava

Rukovodstvo

Dekan

Prof. dr Slađana Šobajić

Prodekan za nastavu

Prof. dr Anđelija Malenović

Prodekan za nauku i međunarodnu

saradnju

Prof. dr Snežana Savić

Prodekan za poslediplomsku nastavu

i kontinuiranu edukaciju

Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević

Prodekan za finansije

Prof. dr Bojan Marković

Sekretar fakulteta

Milan Mazalica, dipl. prav.

Savet fakulteta

Predsednik
Članovi saveta

Dr sc. Mira Čakar, redovni profesor

Dr sc. Mira Zečević,redovni profesor

Dr sc. Radica Stepanović-Petrović, redovni profesor

Dr sc. Slavica Ražić, redovni profesor

Dr sc. Slađana Šobajić, redovni profesor

Dr sc. Branislava Lakušić, redovni profesor

Dr sc. Snežana Savić, vanr.prof.

Dr sc. Zorica Stojić-Vukanić, redovni profesor

Dr sc. Milica Drobac, docent

Dr sc. Jelena Kotur-Stevuljević, vanr.prof.

Dr sc. Danijela Đukić-Ćosić, docent

Dr sc. Katarina Vučićević, docent

Dr sc. Miloš Petković

Bojana Pejović

Natalija Arsić

Luka Marošanin

Nikola Bošković

Mr sc. Slavko Marković

Dr sc. Dušan Đurić

Miodrag Babić

Božidar Pavlović

Ljiljana Lukić