O fakultetu

Farmaceutski odsek pri Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta osnovan je 24. oktobra 1939. U samostalnu visokoškolsku ustanovu Farmaceutski fakultet prerasta 19. oktobra 1945. godine. Dugi niz godina nastava na fakultetu se odvijala u objektima Medicinskog fakulteta, a od septembra 1991. godine Farmaceutski fakultet dobija svoju zgradu u ulici Vojvode Stepe 450.

Od osnivanja pa do kraja 2018. godine na Farmaceutskom fakultetu diplomske osnovne studije je završilo 11.312 studenata, a integrisane akademske studije 1981 student. Specijalizaciju je završilo ukupno 2.546 studenata, od toga specijalizaciju za potrebe zdravstva 1331 i specijalističke akademske studije 1215 studenata. Odbranjeno je 295 magistarskih teza i 417 doktorskih disertacija.

Pored svoje matične delatnosti visokoškolske ustanove, Faramaceutski fakultet obavlja obrazovne, naučne, zdravstvene, stručne i izdavačke poslove, kao i bibliotekarsku i muzejsku aktivnost. Muzej istorije farmacije je registrovan kao zvanični muzej grada Beograda.

Na Farmaceutskom fakultetu postoji 19 katedri i to za: fiziku i matematiku, opštu i neorgansku hemiju, analitičku hemiju, organsku hemiju, botaniku, fizičku hemiju, mikrobiologiju i imunologiju, fiziologiju, farmaceutsku hemiju, analitiku lekova, farmakognoziju, medicinsku biohemiju, bromatologiju, patobiologiju, toksikologiju, farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, farmakologiju, farmakokinetiku, socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo i Radna jedinica zajedničke službe (sa odsecima za: pravne i opšte poslove, materijalne i finansijske poslove, nastavu i studentska pitanja, bibliotekarske i muzejske poslove, informacione tehnologije i tehnička služba).

Naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika Fakulteta, odvija se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja sa problematikom koja je najvećim delom određena planovima i programima projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i Programa međunarodne naučne saradnje.

Stručne aktivnosti nastavnika i saradnika povezane su sa intenziviranjem saradnje sa kolegama iz prakse, ali i sa boljim kvalitetom i većim obimom poslova koje Fakultet obavlja po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa privrednim subjektima.

U okviru zdravstvene delatnosti oformljen je Centar za kontinuiranu edukaciju koji aktivno radi već nekoliko godina. Kroz ovaj Centar, Fakultet učestvuje u procesu stalnog stručnog usavršavanja diplomiranih farmaceuta i kontinuiranog praćenja i prenošenja savremenih kretanja farmaceutske nauke i prakse. Centar organizuje kurseve kontinuirane edukacije iz svih oblasti farmaceutske struke. Pored ovog, osnovan je Centar za naučno-istraživački rad studenata, dok je formiranje Centra za razvoj farmaceutske prakse i Centra za inovacije u toku. Na Farmaceutskom fakultetu postoji »Fond prof. dr Ivan Berkeš« za nagrađivanje najboljih studenata, a krajem 2007. godine uspostavljena je i Godišnja nagrada za najbolje naučne radove asistenata, saradnika i studenata doktorskih studija.

Studenti Farmaceutskog fakulteta realizuju svoje aktivnosti kroz sledeće organizacije: Studentska organizacija (NAPSer – National Association of Pharmacy Students, Serbia)), Sportsko društvo Farmaceutskog fakulteta, Hor „Raskovnik“ studenata Farmaceutskog fakulteta, Foto-sekcija studenata Fakulteta (PharmArt). Studentske nastavne i vannastavne aktivnosti koordinira student prodekan i Studentski parlament. Studenti farmacije aktivno učestvuju u radu Evropske asocijacije studenata farmacije (EPSA – European Pharmaceutical Student Association) i Internacionalne asocijacije studenata farmacije (IPSF – International Pharmaceutical Student Federation). Takođe, sarađuju i sa studentima drugih fakulteta, naročito u okviru medicinske grupacije u Beogradu i Republici Srbiji.

Farmaceutski fakultet je član Internacionalnog udruženja farmaceuta (International Pharmaceutical Federation, FIP), a od 2002. godine i Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP).

Misija Farmaceutskog fakulteta kao visoko-obrazovne ustanove je da obrazuje i osposobi stručnjake kompetentne za sve aspekte leka i rad u kliničkom laboratorijama, kao i za pružanje odgovarajućih usluga u svim domenima farmaceutske delatnosti, što sveukupno doprinosi unapređenju zdravstvenog sistema.

Studenti farmacije, stiču znanja i veštine za aktivno učestvovanje u proizvodnji, prometu i marketingu leka, promociji zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti, kao i za laboratorijski rad, primenu i značaj laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti.

U cilju unapređenja znanja i veština farmaceuta, fakultet razvija i podržava istraživačke projekte i sarađuje sa naučnom javonšću u zemlji i inostranstvu, a takođe se bavi i izdavačkom delatnošću.