Dr sc. Bojan Čalija

Naš uvaženi kolega, dr sc. Bojan Čalija, vanredni profesor, diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu (2007) i doktorirao (2013) odbranivši disertaciju pod nazivom „Funkcionalnost hitozana u formulaciji alginat-hitozan mikročestica kao nosača za nesteroidne antiinflamatorne lekove“. Tokom 2009. godine, kao stipendista Službe nemačke akademske razmene (DAAD), boravio je na Katedri za Farmaceutsku tehnologiju Tehnološkog Univerziteta Carolo-Wilhelmina u Braunschweig-u u okviru specijalnog programa za Srbiju: „Istraživačko iskustvo u Nemačkoj za studente i diplomce iz Srbije“. Akademsku specijalizaciju iz Industrijske farmacije završio je 2015. godine. Njegova prerano prekinuta akademska karijera odvijala se u period od 2007. do 2022. godine, na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je biran u zvanja saradnik u nastavi (2007-2008), asistent (2008-2014), docent (2014-2019) i vanredni profesor (od 2019) za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija. Bio je angažovan i kao gostujući predavač na doktorskim studijama na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Na polju nastavne aktivnosti bio je izuzetno posvećen realizaciji i unapređenju teorijske i praktične nastave na integrisanim akademskim studijama studijskog programa Farmacija, kroz predmete Farmaceutska tehnologija 1, Farmaceutska tehnologija 2, Industrijska farmacija i Savremeni farmaceutski oblici, kao i na doktorskim akademskim studijama u oblasti Farmaceutske tehnologije i specijalističkim akademskim studijama iz Industrijske farmacije i Puštanje leka u promet. Vanr. prof. dr Bojan Čalija je sa velikom odgovornošću pristupao celokupnom nastavnom procesu, pri čemu je nesebično koristio svoje bogato znanje i stručnost na polju farmaceutske tehnologije i industrijske farmacije da prezentuje gradivo i pobudi interesovanje studenata za oblast farmacije kao njihovog budućeg poziva. Bio je mentor i član većeg broja komisija za odbranu završnih radova studenata integrisanih i specijalističkih akademskih studija. Ulagao je trud i u kreiranju nastavne literature kao koautor udžbenika čiji je izdavač Farmaceutski fakultet: Savremeni farmaceutski oblici, osnovni udžbenik (2021), Radna sveska za vežbe iz Industrijske farmacije (2015), Farmaceutska tehnologija II – praktikum(2013), Odabrane farmaceutsko tehnološke operacije, Multimedijalni priručnik (2013). Aktivno i kontinuirano se bavio unapređenjem nastavničkih kompetencija, pa je između ostalog, bio učesnik Tempus projekta „Postgraduate Qualification in Pharmacy - The Way Forward“ (2010-2012), a takođe i projekta „The project Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS)” koji je finansiran u okviru programa Erasmus+ programme KA2 – Cooperation for inovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education (proposal EAC/A04/2014). Pored svega toga, generacije studenata Farmaceutskog fakulteta pamtiće ga kao cenjenog nastavnika koji je negovao kvalitetnu uzajamnu komunikaciju i odnos pun poštovanja.

Vanr. prof. dr Bojan Čalija ostavio je bogato nasleđe i trajne rezultate u oblasti naučno-istraživačkog rada. Bio je saradnik više nacionalnih naučnih projekata. Od 2008. do 2010. godine učestvovao je kao saradnik na projektu tehnološkog razvoja pod nazivom „Razvoj i karakterizacija koloidnih nosača za antiinflamatorne lekove“ (TR-19058), a od 2011. do 2019. godine na projektu tehnološkog razvoja „Razvoj mikro- i nanosistema kao nosača za lekove sa antiinflamatornim delovanjem i metoda za njihovu karakterizaciju“ (TR-34031) i projektu osnovnih istraživanja „Razvoj molekula sa antiinflamatornim i kardioprotektivnim dejstvom: strukturne modifikacije, modelovanje, fizičkohemijska karakterizacija i formulaciona ispitivanja“ (OI-172041) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Od 2022. godine bio je učesnik na projektu  „Composite clays as advanced materials in animal nutrition and biomedicine“ (AniNutBiomedCLAYs) u okviru programa IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije. Plodna i uspešna naučna aktivnost profesora Čalije verifikovana je kroz više od 130 bibliografskih jedinica, među kojima su radovi objavljeni u međunarodnim i nacionalnim časopisima, poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, predavanja po pozivu sa međunarodnih i nacionalnih skupova, i saopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima. Bio je urednik monografije međunarodnog značaja Microsized and Nanosized Carriers for Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: Formulation Challenges and Potential Benefits (2017) i koautor 2 tehnička rešenja. Predmet istraživanja vanr. prof. dr Bojana Čalije odnosio se na formulaciju i karakterizaciju mikro- i nanonosača lekovitih supstanci. Poseban doprinos dao je u okviru istraživanja hitozana kao funkcionalnog ekscipijensa u sastavu farmaceutskih preparata za različite puteve primene. Ostvario je i uspešnu naučnu saradnju sa brojnim istraživačima i centrima iz zemlje i inostranstva, uključujući Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Reading School of Pharmacy - University of Reading, i Institute of Pharmacy - Kazan State Medical University.

Profesionalno angažovanje vanr. prof. dr Bojana Čalije prevazilo je okvire nastavog i naučno-istraživačkog rada. Bio je aktivan član uredništva časopisa Drug Development & Registration Journal i recenzirao je veliki broj naučnih radova na poziv više od 25 međunarodnih naučnih časopisa. Često je angažovan u radnim grupama Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2013. godine bio je član Redakcije sajta Farmaceutskog fakulteta. Od 2019. godine bio je član Stručnog odbora za kontinuiranu edukaciju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS). Izuzetan doprinos razvoju i popularizaciji farmaceutskih nauka ostvarivao je kao član inicijativnog odbora Sekcije za farmaceutske nauke SFUS-a i Centra za industrijsku farmaciju Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta. Bio je sekretar naučnog simpozijuma 12th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology (CESPT) (2018 September 20-22, Szeged, Hungary) i VII Kongresa farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem (10-14. oktobar 2018., Beograd).

Vanr. prof. dr Bojan Čalija bio je kolega i saradnik koji je prihvatao svaki profesionalni izazov sa puno pažnje i ulagao svoj celokupan potencijal da se ostvare postavljeni ciljevi uvek tražeći mogućnost da se uradi više i bolje. Njegovim preranim odlaskom, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu izgubio je vrsnog stručnjaka i posvećenog nastavnika, a članovi Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju ostali su bez dragog kolege koji je unosio znanje, vedrinu i elan u svakom zajedničkom poduhvatu.

Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju