Dr sc. Sanda Dilber

Dr sc. Sanda DilberZvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za organsku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 
Telefon: +381 11 3951-235
Fax: +381 11 3972-840
Email: sandad@pharmacy.bg.ac.rs

CV
 


Sanda Dilber je rođena 14.03.1953. godine u Novom Bečeju. Osnovnu školu, kao i gimnaziju završila je u Beogradu.

Sanda Dilber je magistrirala 1994. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Doktorarsku disertaciju pod nazivom »Sinteza β-hidroksi-β-arilalkanskih kiselina i ispitivanje njihove biološke aktivnosti» odbranila je 2008. godine kod prof dr Ivana Juranića na Hemijskom fakultetu u Beogradu.

U Institutu za organsku hemiju Sanda Dilber učestvuje u realizaciji teorijske nastave iz Organske hemije i Bioorganske hemije. Takođe učestvuje u održavanju pripremne nastave za prijemni ispit na Farmaceutskom fakultetu. Bila je član radne grupe za izradu Farmakopeje Jugoslavike V tokom 1998. godine. Takođe je bila član komisije za odbranu tridesetak diplomskih radova. Mentor je jednog doktorskog rada, jednog studentskog rada i desetak diplomskih i završnih radova.

Od 2006. godine Sanda Dilber učestvuje u projektu Ministarstva nauke Republike Srbije.

Koautor je 13 naučnih radova štampanih u celini (7 rada u časopisima sa SCI liste sa impakt faktorom i 6 rada u nacionalnim časopisima. Na savetovanjima i kongresima učestvovala je sa 22 naučna saopštenja štampana u izvodu (16 na međunarodnim skupovima i 6 na nacionalnim skupovima).

Autor je udžbenika: Praktikum iz organske hemije, Savic V, Tokic Z, Simic M, Obrenovic G, Dilber S, Farmaceutski fakultet, 2006.

  • Vesna D. Vitnik, Marina T. Milenković, Sanda P. Dilber, Željko J. Vitnik and Ivan O. Juranić. Improved Synthesis and in vitro study of antimicrobial activity of α,β-unsaturated and α-bromo carboxylicacids, J. Serb. Chem. Soc. 2012; 77(6): 741-750.
  • Jelena S. Savić, Sanda P. Dilber, Bojan D. Marković, Marina T. Milenković, Sote M. Vladimirov and Ivan O. Juranić. Docking Studies and α-Substitution Effect on the Anti-Inflammatory of β-Hydroxy- β-arylpropanoic Acids, Molecules 2011, 16, 6645-6655.
  • Sanda P. Dilber, Silva Lj. Dobrić, Zorica D. Juranić, Bojan D. Marković, Sote M. Vladimirov and Ivan O. Juranić. Docking Studies and Anti-inflammatory Activity of β-Hydroxy-β-Arylalkanoic Acids, Molecules 2008, 13, 603-615. Molecules 2008, 13, 603-615.
  • Dilber S, Žižak Ž, Stanojković T, Juranić Z, Drakulić B, Juranić I. Antiproliferative Activity of β-Hydroxy-β-Arylalkanoic Acids, Int. J.Mol.Sci. 2007; 8: 214-228.
  • Dilber S, Bogavac M, Vujošević Z, Šaban M. Effect on Storage on the Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Petroleum Fractions, J. Serb. Chem. Soc. 1995; 60(2): 235-245.
  • Dilber S, Šaban M, Đelineo A, Arsenijević L, Bogavac M, Pavlov S. Investigation of Antimicrobial Activity of Some Isatine Derivatives II, Pharmazie 1990; 45(9): 797-798.
  • Dilber S, Šaban M, Jelača J, Đelineo A, Arsenijević L, Bogavac M. Investigation of Antimicrobial Activity of Some Isatine Derivatives, Pharmazie 1989; 44(9): 649-650.