Nastava

Nastava na Katedri za Medicinsku biohemiju obuhvata:

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi

ESPB

Studijski program

F1O13

Statistika u farmaciji

II

NS

O

30+15

3

MF

F1O12

Opšta biohemija

II

NS

O

45+15

5

MF

F1I4

Integracija metaboličkih procesa

IV

 

IB

25+20

3

MF

F3O9

Medicinska biohemija

VI

NS

O

60+45

7

MF

F3I8

Laboratorijska dijagnostika metaboličkih poremećaja

VIII

 

IB

30+15

3

MF

B1O7

Uvod u medicinsku biohemiju

II

SA

O

15+30

4

MF-MB

B1O12

Biostatistika

II

NS

O

30+25

4

MF-MB

B1I4

Primena informatičkih metoda u medicinskoj biohemiji

II

AO

IB

30+14

3

MF-MB

B2O5

Opšta biohemija

III i IV

NS

O

75+90

14

MF-MB

B3O4

Medicinska biohemija

V i VI

NS

O

120+210

20

MF-MB

B3O5

Hematologija

V

NS

O

30+15

5

MF-MB

B3O7

Laboratorijska hematologija

VI

SA

O

30+30

5

MF-MB

B3I3

Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti

VI

NS

IB

30+15

3

MF-MB

BSOB1

Stručna praksa I

VI

 

O

125

2

MF-MB

B4O3

Laboratorijska statistika

VII

SA

O

30+30

4

MF-MB

B4O4

Klinička enzimologija

VII

SA

O

45+45

5

MF-MB

B4O5

Laboratorijska endokrinologija

VII

SA

O

45+15

5

MF-MB

B4O7

Klinička hemija sa molekularnom dijagnostikom I

VIII

SA

O

60+75

10

MF-MB

B4I3

Laboratorijska dijagnostika endokrinopatija reproduktivnog sistema

VIII

SA

IB

30+15

3

MF-MB

BSOB2

Stručna praksa II

VIII

 

O

150

2

MF-MB

B5O1

Laboratorijska hemostaza

IX

SA

O

30+15

5

MF-MB

B5O3

Klinička hemija sa molekularnom dijagnostikom II

IX

SA

O

45+60

8

MF-MB

B5I1

Prenatalna dijagnostika i skrining u trudnoći

IX

SA

IB

30+15

3

MF-MB

B5I4

Laboratorijski menadžment i osiguranje kvaliteta

IX

 

IB

30+15

3

MF-MB

B5I6

Laboratorijska dijagnostika poremećaja u pedijatrijskoj populaciji

IX

 

IB

30+15

3

MF-MB

B5I7

Biohemija sporta

IX

 

IB

30+15

3

MF-MB

BSOB3

Stručna praksa III

X

 

O

395

15

MF-MB

  • Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.