Studijski program Farmacija

Integrisane akademske studije traju pet (5) godina, odnosno deset (10) semestara, uključujući i izradu diplomskog rada i imaju 300 ESPB bodova.

Svaki predmet iz studijskog plana ima vrednost koja se iskazuje ESPB bodovima, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara ukupnom angažovanju prosečnog studenta u okviru 40 – časovne radne nedelje tokom jedne školske godine, pri čemu raspodela ESPB bodova po semestrima ne mora biti simetrična.

Svi predmeti na Farmaceutskom fakultetu svrstani su u dve grupe: obavezni i izborni.

Program integrisanih akademskih studija se odnosi na sledeće studijske programe.

Programi akreditovani 2019. godine

Programi akreditovani 2013. godine

Studenti koji su uspešno završili studijski program Farmacija osposobljeni su da:

  1. Samostalno rade u apoteci na poslovima obezbeđivanja, izrade i izdavanja lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, pružanja informacija o njihovoj pravilnoj i bezbednoj primeni.
  2. Predstavljaju deo zdravstvenog stručnog tima u okviru koga sa lekarima i drugim zdravstvenim radnicima obezbeđuju sprovođenje racionalne farmakoterapije, kao i druge aktivnosti vezane za prevenciju i lečenje bolesti i promociju zdravog načina života.
  3. Obavljaju poslove vezane za razvoj, proizvodnju, kontrolu kvaliteta i registraciju lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda.
  4. Obavljaju poslove vezane za obezbeđivanje dostupnosti, distribuciju i marketing lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda.
  5. Učestvuju u radu regulatornih tela na donošenju i primeni zakonskih, podzakonskih akata i u istraživanju farmaceutske prakse u cilju obezbeđenja funkcionisanja i stalnog unapređivanja zdravstvenog sistema i javnog zdravlja.
  6. Rade na razvoju i primeni odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim laboratorijama i centrima u različitim oblastima farmaceutskih i biomedicinskih nauka.
  7. Učestvuju u sprovođenju edukacije i u kontinuiranom stručnom usavršavanju i učenju tokom života.