Opšte informacije

Šef katedreprof. dr Mira Zečević, redovni profesor.

Katedra se bavi nastavnim, stručnim i naučno-istraživačkim radom u oblasti analitike i kontrole lekova, kao i naučno-istraživačkim radom u oblasti bioanalitike.

Program teorijske i praktične nastave jednog obaveznog i četiri izborna predmeta koji se realizuju na integrisanim akademskim studijama obuhvata ispitivanje kvaliteta lekova i medicinskih sredstava prema farmakopejskim monografijama, kao i analitičkim postupcima odobrenim tokom dobijanja dozvole za lek, odnosno registracije medicinskog sredstva. Ispitivanja obuhvataju identifikaciju i određivanje sadržaja aktivnih i pomoćnih supstanci, nečistoća i degradacionih proizvoda u farmaceutskim supstancama i doziranim oblicima, razvoj, optimizaciju i validaciju metoda adekvatnih za definisanu namenu. U optimizaciji i validaciji metoda zastupljen je hemometrjski pristup.

Katedra učestvuje u realizaciji svih vidova poslediplomskih studija.

Katedra je matična za užu naučnu oblast Analitika lekova na Univerzitetu u Beogradu.

Katedra organizuje i učestvuje u kursevima kontinuirane edukacije za farmaceute pretežno zaposlene u farmaceutskoj industriji. Nastavnici i saradnici Katedre učestvuju u vođenju studentskih naučno-istraživačkih radova i mentorstvu završnih radova studenata.Katedra intenzivno sarađuje sa farmaceutskom industrijom u pogledu razvoja i optimizacije metoda za kontrolu lekova, kao i kroz rad u Laboratoriji za ispitivanje i kontrolu lekova. Nastavnici Katedre su angažovani u stručnim telima i udruženjima van fakulteta (Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, ALIMS, Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut…)