Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Bosiljka Plećaš

Na Katedri za fiziologiju se obavljaju:

  • Integrisane akademske studije prema studijskom programu akreditovanom 2013. godine u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
F1O1 Biologija sa humanom genetikom I TM O 45+30 5 farmacija
F1O2 Funkcionalna morfologija čoveka I TM O 45+30 5 farmacija
F1O8 Fiziologija 1 II TM O 45+30 5 farmacija
F2O1 Fiziologija 2 III TM O 45+15 5 farmacija
F2O8 Patofiziologija 1 IV TM O 30+30 5 farmacija
F2I3 Osnovi molekularne genetike IV TM IB 30+15 3 farmacija
F2I1 Odabrana poglavlja fiziologije IV TM IB 30+15 3 farmacija
B1O1 Biologija sa humanom genetikom I АO O 45+30 5 farmacija-medicinska biohemija
B1O2 Funkcionalna morfologija čoveka I АO O 45+30 5 farmacija-medicinska biohemija
B1O8 Fiziologija1 II TM O 45+30 5 farmacija-medicinska biohemija
B2O1 Fiziologija 2 III TM O 45+15 5 farmacija-medicinska biohemija
B2O8 Patofiziologija 1 IV NS O 30+30 5 farmacija-medicinska biohemija
B2I2 Odabrana poglavlja fiziologije IV TM IB 30+15 3 farmacija-medicinska biohemija
  •  Integrisane akademske studije prema studijskom programu akreditovanom 2008. godine u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
5MRF3OPAT Patofiziologija V NS O 60+45 9 MF
5MRF3IFPS Fiziologija i patofiziologija starenja VI SA IB 45+0 5 MF
5MRB3OPAT Patofiziologija V NS O 60+45 8 MF-MB
5MRB3IFPS Fiziologija i patofiziologija starenja VI NS IB 45+15 6 MF-MB

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Naučna aktivnost Katedre uključuje istraživanja iz endokrinologije, imunologije, genetike i neurofiziologije. Ona je u prošlosti, a i danas, ostvarivana u okviru većeg broja projekata iz oblasti medicine, farmacije i biologije, koje je finansiralo Ministarstvo nauke Srbije, kao i jednog međunarodnog projekta, i u saradnji sa eminentnim institucijama: Institutom za nuklearne nauke “Boris Kidrič”, Istitutom za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Centrom za imunološka istraživanja “Branislav Janković”, Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Fakultetom veterinarske medicine i Medicinskim fakultetom u Beogradu.