Opšte informacije

Šef katedre: dr sc. Valentina Marinković , vanredni profesor

Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo bavi se uticajem lekova na savremenog čoveka i društvo,socijalnom epidemiologijom i zdravstvenom ekonomikom, te zakonskom regulativom i etičkim pitanjima iz oblasti zdravstva i farmacije, kao i stranim jezikom struke.

Na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo izvodi se nastava na:

  • Integrisanim akademskim studijama prema studijskom programu akreditovanom 2013. godine u okviru predmeta:

šifra

predmet

semestar

status

predavanja i vežbe

ESPB

studijski program

 

F107

Uvod u farmaciju

I

O

15+0

1

F

 

F408

Farmaceutsko zakonodavstvo i etika

VIII

O

30+15

3

F

 

F505

Osnovi farmaceutskog menadžmenta

IX

O

15+15

2

F

 

F506

Farmaceutska praksa

X

O

30+30

3

F

 

F1I3

Strani jezik farmaceutske struke

II

I

30+0

3

F

 

F1I4

Primena informatičkih metoda u farmaciji

II

I

30+0

3

F

 

F3I6

Strani jezik u akademskoj i profesionalnoj komunikaciji

VI

I

15+15

2

F

 

F3I7

Komunikacija u farmaceutskoj praksi

VI

I

0+30

2

F

 

F4I10

Javno zdravlje u farmaceutskoj praksi

VII

I

20+25

4

F

 

F5I1

Farmaceutski marketing

IX

I

30+15

3

F

 

F5I2

Upravljanje snabdevanjem lekova

IX

I

30+15

3

F

 

F5I3

Farmakoekonomija i farmakoepidemiologija

IX

I

30+15

3

F

 

B1I3

Strani jezik struke

I

I

0+30

2

F-MB

 

B4I1

Etika i zakonodavstvo

VII

I

30+15

3

F-MB

 

 

O – obavezan predmet; I – izborni predmet; F – Farmacija; F-MB – Farmacija – medicinska biohemija

Na Katedri se izvodi nastava i na integrisanim akademskim studijama prema studijskom programu akreditovanom 2008. godine, i to u školskoj 2016/2017. godini za IV i V godinu studija.

  • Specijalističkim akademskim studijama za studijski program Farmaceutski menadžment i marketing
  • Specijalističkim akademskim studijama za studijski program Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa
  • Specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za studijski program Socijalna farmacija
  • Doktorskim akademskim studijama za modul Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse

Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo matična je za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse na Univerzitetu u Beogradu od 2006. godine.

Nastavni kadar Katedre učestvuje na domaćim i međunarodnim projektima.

Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu.