Opšte informacije

Šef katedre: dr sc. Valentina Marinkovićredovni profesor

Na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo izvodi se teorijska i praktična nastava u okviru integrisanih akademskih studija za studijske programe Farmacija i Farmacija – Medicinska biohemija, doktorskih akademskih studija modul Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse, specijalističkih studija za potrebe zdravstva modul Socijalna farmacija i specijalističkih akademskih studija na modulima Farmaceutski menadžment i marketing i Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa. 

Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo matična je za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse na Univerzitetu u Beogradu od 2006. godine.

Nastavni kadar Katedre učestvuje na domaćim i međunarodnim projektima.

Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu.

Nastavnici i saradnici aktivno učestvuju u radu Centra za razvoj farmaceutske i biohemijske prakse, a sa studentima aktivno učestvuju u studentskim projektima, naročito u projektima koji su u vezi sa javnim zdravljem i etikom.