Dodatne informacije i novosti

Intenzivan naučno istraživački rad na Katedri odvija se u nekoliko pravaca čiji je zajednički imenitelj identifikacija i evaluacija serumskih biomarkera karakterističnih za različite bolesti kod odraslih i dece. Istraživači sa Katedre bave se ispitivanjem biomarkera lipidnog statusa, redoks balansa, kao i endokrinih i hematoloških indikatora više patofizioloških stanja, te analizom njihove primenljivosti u svakodnevnoj kliničko-laboratorijskoj praksi. Angažovani su na većem broju nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata i imaju brojne publikovane naučne radove i saopštenja.

Farmaceutski fakultet je 1987. god. sklopio sa Kliničkim centrom Srbije „Sporazum o regulisanju jedinstvenog radnog odnosa i osnovama međusobne saradnje u oblasti obrazovanja i naučnoistraživačkog rada“ po kome je Centar za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije nastavna baza Farmaceutskog fakulteta i u kome je jedan deo nastavnika Katedre za medicinsku biohemiju obavljao poslove iz oblasti zdravstva, obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, a tokom više od trideset godina se izvodila praktična nastava iz velikog broja predmeta na IAS Farmacija – Medicinska biohemija.

U cilju unapređenja rada Katedre za medicinsku biohemiju i njenom čvršćem povezivanju sa praksom, 2014. godine se osniva Centar za laboratorijsku medicinu koji počev od 2016. godine svoje aktivnosti izvodi u Laboratoriji za medicinsko biohemijske analize (LMBA) koja rešenjem Ministarstva zdravlja RS ispunjava uslove za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti. U LMBA se izvodi deo praktične nastave na IAS Farmacija - Medicinska biohemija, obavlja se deo staža iz specijalizacije iz Medicinske biohemije, rade se analize za potrebe izrade doktorskih disertacija i ostalih naučnih istraživanja i obavljaju se određeni poslovi zdravstvene delatnosti.

Zaposleni na Katedri za medicinsku biohemiju su posvećeni unapređenju vannastavne saradnje sa studentima i njihovim udruženjima i organizacijama. Nastavnici i saradnici redovno učestvuju kao mentori u realizaciji studentskih istraživačkih radova, a odazivaju se i svim pozivima studentskih udruženja i uzimaju učešća u naučnim i stručnim skupovima koje organizuju studenti. Takođe, Katedra organizuje kurseve kontinuirane edukacije i seminare, a zaposleni su aktivni u stručnim i naučnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.

Nastavnici i saradnici su uključeni u rad izvršnih odbora i radnih grupa međunarodnih (Evropska federacija kliničke hemije i laboratorijske medicine –EFLM https://www.eflm.eu/ ) i nacionalnih (Društvo medicinskih biohemičara Srbije - DMBS http://www.dmbj.org.rs/, Biohemijsko društvo Srbije – BDS http://www.bds.org.rs/, Srpsko društvo za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju – SDMSRF http://ssmfrp.edu.rs/home) udruženja.