Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Olivera Čudina

U okviru svojih nastavnih i naučnih aktivnosti, nastavnici i saradnici Katedre za farmaceutsku hemiju se bave izučavanjem mehanizama dejstva lekova na molekularnom nivou, interakcijama leka i receptora, hemijskim interakcijama lekova, hemijskim aspektima metabolizma lekova, kao i dizajniranjem i sintezom novih i optimizacijom postojećih lekova. U tu svrhu primenjuje se znanje stečeno iz osnovnih hemijskih disciplina.

Istraživanja na Katedri za farmaceutsku hemiju se realizuju kroz više međunarodnih i nacionalnih projekata. Nastavnici i saradnici Katedre uspešno sarađuju sa brojnim naučnoistraživačkim institutima i fakultetima, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Vidovi studija koji se izvode na Katedri (nastavna aktivnost):Integrisane akademske studije, doktorske akademske studije, specijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, specijalističke akademske studije.

Katedra je matična za oblast Farmaceutska-medicinska hemija i strukturna analiza.

Pored nastavnih obaveza na navedenim vidovima studija, nastavnici i saradnici Katedre za farmaceutsku hemiju uključeni su u nacionalne i međunarodne naučno-istraživačke projekte, organizuju i učestvuju u kursevima kontinuirane edukacije namenjene zdravstvenim radnicima, aktivno podržavaju rad studentskih organizacija CNIRS i NAPSer kroz uključivanje studenata integrisanih akademskih studija i stranih studenata na razmeni u naučno-istraživački rad.