Nastava

Nastava na Katedri za Analitiku lekova obuhvata:

 • Integrisane akademske studije (studijski program Farmacija akreditovan 2019.) u okviru predmeta:

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi nastave

ESPB

Studijski program

F5O3

Analitika lekova

IX

SA

O

60+45

6

MF

F4I4

Farmaceutska regulativa u kontroli lekova

IX

SA

IB

25+20

5

MF

F4I6

Eksperimentalni dizajn u farmaciji

IX

SA

IB

20+25

5

MF

F3I4

Medicinska sredstva (veći deo programa)

VIII

SA

IB

25+20

5

MF

F3I3

Sportska farmacija (veći deo programa)

VIII

SA

IB

30+15

5

MF

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni.

 • Specijalističkih akademskih studija Puštanje leka u promet u okviru predmeta:
 • Aktivne farmaceutske supstance i ekscipijensi (O, polovina programa)
 • Farmaceutska analiza (O)
 • Materijali za pakovanje i ambalaža (IB, veći deo programa)
 • Medicinska sredstva i medicinski gasovi (IB, veći deo programa)
 • Hemometrija u proizvodnji i kontroli lekova (IB, veći deo programa)
 • Specijalizacije za potrebe zdravstva: Ispitivanje i kontrola lekova(Pravilnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 2010.) u okviru predmeta:
 • Regulativa u kontroli lekova (O)
 • Farmaceutska analiza i kontrola lekova (O)
 • Specijalizacije za potrebe zdravstva: Farmaceutska tehnologija(Pravilnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 2010.) u okviru predmeta:
 • Ispitivanje i kontrola kvaliteta lekova (O)
 • Doktorskih akademskih studija Farmaceutske nauke (program akreditovan 2020.) u okviru predmeta:
 • Kritički pregled literatire (O)
 • Veštine komunikacije i prezentacije (O)
 • Priprema projektne dokumentacije (O)
 • Principi savremene analitike lekova (IB)
 • Strategija razvoja metoda i hemometrija u analitici lekova (IB)
 • Kvantitativni odnos strukture i odgovora sistema u analitici lekova (IB)
 • Odabrana poglavlja analitike i bioanalitike (IB)

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.