Istorijat

Predmet Analitika lekova je prvi put uspostavljen na Katedri za farmaceutsku hemiju i analitiku lekova (ranije Zavod, pa Institut za farmaceutsku hemiju i analitiku lekova), školske 1984/85. Nastavu na tom predmetu držao je profesor Radule Milošević, koji je napisao i prvi udžbenik Analitika lekova I deo. Po odlasku profesora Miloševića u prevremenu penziju, nastavu su preuzeli profesori Ljiljana Živanović i Darko Ivanović. Prvi asistenti zaposleni na ovom predmetu bili su Snežana Agatonović – Kuštrin (1985.-1994.) i Mira Zečević (rođena Vasiljević) od 1988.

Praktična nastava na predmetu je počela 1990. Nastava se odvijala u prostorijama Instituta za patologiju  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Za asistente pripravnike 1997. i 2000. izabrane su Anđelija Malenović (rođena Radović) i Biljana Stojanović (rođena Jančić). Kao asistent pripravnik predmeta Analitika lekova u periodu od 2000. - 2005. radila je Ivana Ivanović. Zatim su 2007. za asistente pripravnike izabrane Biljana Otašević (rođena Jocić) i Ana Protić (rođena Ličanski). Prelaskom u novu zgradu Farmaceutskog fakulteta stvorili su se bolji uslovi za rad, a predmet se u skladu sa naučnim i stručnim dostignućima i potrebama struke kontinuirano razvijao i unapređivao. Katedra za analitiku lekova zvanično je formirana 4.12.2008. godine. Za prvog šefa ove katedre izabrana je prof. dr Ljiljana Živanović, a njenim odlaskom u penziju šef katedre je postao prof. dr Darko Ivanović. Od aprila 2013. šef katedre je redovni profesor Mira Zečević. Danas Katedra za analitiku lekova realizuje jedan obavezni predmet na petoj godini integrisanih akademskih studija, studijski program  magistar farmacije, četiri izborna predmeta na integrisanim akademskim studijama, veći broj predmeta na specijalističkim studijama za potrebe zdravstva i specijalističkim akademskim studijama, četiri izborna predmeta programa doktorskih akademskih studija koji je akreditovan 2020., kao i modul doktorskih akademskih studija Analitika lekova koji je akreditovan 2013. godine. Katedra trenutno ima šest zaposlenih: dva redovna profesora, dva vanredna profesora, jednog saradnika za administrativnu i tehničku podršku rada Katedre i jednu spremačicu. Katedra se prostorno nalazi u kuli B, gde su sala za vežbe 201 i dva kabineta za nastavnike 210 i 211. Takođe, u prizemlju zgrade nalaze se biblioteka i dva kabineta za nastavnike i asistente.