Dr sc. Zorana Tokić Vujošević

Dr sc. Zorana Tokić Vujošević

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za organsku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat A 
Telefon: +381 11 3951-296
Fax: +381 11 3972-840
Email: zoranat@pharmacy.bg.ac.rs
URL:


Rođena 26. 08. 1958. u Valjevu. Diplomirala na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982. Magistarki rad i doktorsku disertaciju odbranila na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu iz oblasti organske hemije.

Dr sc. Zorana Tokic Vujošević je zaposlena na Farmaceutskom fakultetu od 1982 godine. Birana u zvanje asistenta-pripravnika 1982, asistenta 1990., docenta 2001. U periodu od 2002-2005 bila je upravnik Instituta za organsku hemiju. Predavala predmet Organska hemija II (2001-2004), a sada predaje Organsku hemiju I i Organsku hemiju za smer MB.

Naučna interesovanja fokusirana su na sintezu farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (potencijalnih lekova) kao i na stereoselektivne i organometalne reakcije.

Objavila 8 radova u medjunarodnim i 2 u domaćim časopisima.

Koautor je u udžbeniku: “Praktikum iz organske hemije”, Vladimir Savić, Zorana Tokić, Milena Simić, Gordana Tasić;, Sanda Dilber; Beograd 2006.

Učestvovala je i učestvuje na Projektima Ministarstva nauke iz oblasti fundamentalnih istraživanja.

Istraživački interes: Sinteza farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja, stereoselektivne i organometalne reakcije

Nagrade:
Nagrada Galenike za najbolji magistarski rad (1991)

Jezici: francuski, engleski