Dr sc. Dušan Malešev

Dr sc. Darko Ivanović

Zvanje: redovni profesor u penziji
Organizaciona jedinicaKatedra za Fizičku hemiju i instrumentalne metode
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon:
Fax:
Emaildule.malesev@gmail.com 


Prof. dr Dušan Malešev je rođen 1941. godine u Beogradu. Srednju hemijsku školu je završio 1960. godine, a u narednom periodu je radio u Nuklearnom institutu „Boris Kidrič“ u Vinči i odslužio vojni rok u JNA. Godine 1963. je upisao Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, smer fizička-hemija, na kom je diplomirao septembra 1967, magistrirao 1975. i doktorirao 1980. godine.

Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu je bio zaposlen kao asistent od 1967. godine, za višeg naučnog saradnika je izabran 1987, za vanrednog profesora 1990,a za redovnog profesora 1995. godine.

Pored praktične nastave na Farmaceutskom fakultetu, prof. dr Malešev je bio angažovan na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsecima za fizičku hemiju, hemiju i fiziku, kao i na Polјoprivrednom fakultetu, gde je na tehnološkom odseku osnovao laboratoriju za fizičku hemiju. Na Farmaceutskom fakultetu je obavlјao nastavu na predmetu Fizička hemija i instrumentalne metode, kao i Kliničko-hemijske laboratorijske metode za studente biohemijskog smera.

Koautor je udžbenika Eksperimentalna fizička hemija i instrumentalne metode (1994) i Eksperimentalna fizička hemija (1998), a autor je udžbenika Odabrana poglavlјa fizičke hemije (prvo izdanje 2003. i drugo izdanje 2008. godine).

U toku cele karijere prof. dr Malešev se trudio da studentima predstavi ulogu i značaj fizičke hemije u farmaciji, što su brojne generacije studenata vrednovale najvišim ocenama i brojnim pohvalama u anketama o pedagoškom radu nastavnika.

Pored nastavnih aktivnosti, prof. dr Malešev se bavio i naučno-istraživačkim radom, najviše u oblasti ravnotežnih reakcija kompleksnih jedinjenja fenola sa jonima metala (od značaja za zaštitu životne sredine), kao i kompleksa flavonoida sa jonima metala. Publikovao je oko 110 radova u domaćim i stranim časopisima međunarodnog značaja, od kojih je više od polovine u stranim časopisima. Revijalni rad: D. Malešev, V. Kuntić. Investigation of metal-flavonoid chelates and the determination of flavonoids via metal-flavonoid complexing reactions. J. Serb. Chem. Soc. 72(10), 921-939, 2007. bio je najcitiraniji rad u ovom naučnom časopisu kategorije M23 za period 2007-2011 godine. Prof. dr Malešev je saopštio brojne radove na naučnim skupovima iz oblasti fizičke hemije, kao i svetskim kongresima farmaceuta, a dobijao je i pozive za učešće na svetskim „Konferencijama o polifenolnim jedinjenjima“, od kojih je učestvovao na devetnaestoj, u Bordou. Takođe, bio je i recenzent u časopisima međunarodnog značaja. U periodu 1999-2010. godine bio je rukovodilac projekta „Ravnotežne reakcije polifenola“ Ministarstva za nauku Republike Srbije.

Prof. dr Malešev bio je recenzent dva univerzitetska udžbenika, i to: Odabrane metode za farmaceutsku analizu, prof. dr Ljilјane Živković i Opšta hemija za studente stomatologije, prof. dr Silvije Mirković i prof. dr Milanke Čorbić.  

U periodu 1999-2007. godine prof. dr Malešev je bio šef Katedre za fizičku hemiju. Uspešno je obavlјao i funkciju prodekana za nauku i poslediplomske studije u periodu 1996-1998. godine, kada je intenzivno radio na usvajanju programa poslediplomskih i specijalističkih studija, kao i na usaglašavanju uzajamnog priznavanja ispita.

Za svoje angažovanje kao član Stručnog veća Univerziteta oblasti prirodnih nauka, tokom desetak godina, u diskontinuitetu, prof. dr Malešev je dobio zahvalnicu Rektora.

Izdavačko grafičko preduzeće „Bibliofon“, svrstalo je prof. dr Meleševa u biograsfski leksikon „Ko je ko u Srbiji“ za 1995. i 1996. godinu, među 4700 ličnosti naučne i druge elite Srbije.      

Prof. dr Dušan Malešev je penzionisan 2007. godine.