Dr sc. Branislava Lakušić

Dr sc. Branislava Lakušić

Zvanje: redovnni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za botaniku
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B102
Telefon: +381 11 3951-303
Fax: +381 11 3972-840
Emailblakusic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Branislava (Todorović) Lakušić je diplomirala je i magistrirala na odseku za Biologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju “Morfološka varijabilnost i ekološka diferencijacija vrsta roda Teucrium L. (Lamiaceae) u Jugoslaviji“ je odbranila 2000. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od januara 1985. godine radi na Institutu za botaniku najpre kao saradnik, zatim kao asistent-pripravnik (1986. god), asistent (1989. god.), docent (2001. god), vanredni (2002. god) i od 2015. godine kao redovni profesor.
Predaje obavezni predmet Botanika i izborni predmet Lekovite biljke i životna sredina na studijskom programu integrisanih akademskih studija Farmacija. Učestvuje u realizciji doktorskih studija oblast Farmakognozija. Od 2013. učestvuje u realizaciji nastave predmeta Primenjena ekologija na master studijama Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Učestvovala je u izradi i bila član komisije za izradu i odbranu doktorskih disertacija i magistarskih teza na Farmaceutskom, Biološkom i Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, mentor je jedne doktorske teze na Farmaceutskom fakultetu. Bila je mentor oko 100 diplomskih/završnih radova na Farmaceutskom fakultetu.

Naučnoistraživački rad Branislave Lakušić vezan je za morfo-anatomiju lekovitih i potencijalno lekovitih biljaka, lokalizaciju i prirodu sekretornih struktura, mikromorfološke strukture značajne u identifikaciji lekovitih biljaka, za biološku funkciju etarskih ulja, kao i varijabilnost etarskih ulja u zavisnosti od ekoloških faktora. Kontinuirano je od 1985. godine bila angažovana kao saradnik na naučnoistraživačkim projekatima finasiranih od Ministarstva nauke Srbije.

Objavila je preko 60 naučnih radova i učestvovala sa brojnim saopštenjima na međunarodnim i nacionalnim skupovima.

Koautor je udžbenika Botanika farmaceutika (2017), recenzirane skripte Lekovite biljke i životna sredina (2014) i praktikuma iz botanike za studente farmaceutskog fakulteta (1995 – 2017) i četiri monografije nacionalnog značaja.

 
  • Zbiljić M, Lakušić B, Marčetić M, Bogdanović S, Lakušić D. Morphological and chemical evidence of Teucrium × rohlenae K.Malý (Lamiaceae), a new hybrid in Croatia. Acta Botanica Croatica 2021; 80(1): 48–55.
  • Marčetić M, Kovačević N, Lakušić D, Lakušić B. Habitat-related variation in composition of the essential oil of Seseli rigidum Waldst. & Kit. (Apiaceae). Phytochemistry 2017; 135: 80–92.
  • Zlatković B, Mitić Z, Jovanović S, Lakušić D, Lakušić B, Rajković J, Stojanović G. Epidermal structures and composition of epicuticular waxes of Sedum album sensu lato (Crassulaceae) in Balkan Peninsula. Plant Biosystems 2017; 151(6): 974–984.
  • Lakušić D, Lakušić B. Morpho-anatomical differentiation of the species Teucrium montanum (Lamiaceae) in the Central Бalkan Peninsula. Botanica Serbica 2014; 38(1): 109–120.
  • Marčetić M, Lakušić B, Lakušić D, Kovačević N. Variability of the Root Essential Oils of Seseli rigidum Waldst. & Kit. (Apiaceae) from Different Populations in Serbia. Chemistry & Biodiversity 2013; 10(9): 1653–1666.
  • Lakušić D, Ristić M, Slavkovska V, Šinžar-Sekulić J, Lakušić B. Environmental-related Variations of the Composition of the Essential oils of Rosemary (Rosmarinus officinalis l.) from the Balkan Penninsula. Chemistry & Biodiversity 2012; 9(7): 1286–1302.
  • Lakušić B, Lakušić D. Anatomy of four taxa of the Genus Juniperus sect. Juniperus (Cupressaceae) from the Balkan peninsula. Botanica Serbica 2011; 35(2): 145–156.
  • Lakušić B, Stevanović B, Jančić R, Lakušić D. Habitat-related adaptations in morphology and anatomy of Teucrium (Lamiaceae) species from the Balkan peninsula (Serbia and Montenegro). Flora 2010; 205: 633–646.
  • Lakušić B, Lakušić D, Jančić R, Stevanović B. Morpho-anatomical differentiation of the Balkan populations of the species Teucrium flavum L. (Lamiaceae). Flora 2006; 201(2): 108-119.
  • Todorović B, Stevanović B. Adaptive characteristics of endemic species Satureja horvatii Šilić (Lamiaceae) in mountain-mediterranean and mediterranean habitat conditions. Bot J Linn Soc 1994; 114(4): 367–376.