Dr sc. Katarina Karljiković-Rajić

Dr sc. Katarina Karljiković-Rajić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za analitičku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: A 207
Telefon: +381 11 3951-260
Fax: +381 11 3972-840
Emailkkrajic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Katarina Karljiković-Rajić diplomirala je 1979 god. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, magistrirala 1984 god. i doktorirala 1991 god. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Prof. Dr Katarina Karljiković-Rajić učestvuje u realizaciji teorijske i praktične nastave za predmete Analitička hemija I , Analitička hemija II i izbornog predmeta Analitička hemija u farmaceutskoj praksi (diplomske master studije), teorijske nastave za predmet Metode primenjene analitičke hemije (Specijalizacija iz Sanitarne hemije) i biće uključena u doktorske studije iz oblasti Farmaceutske hemije za modul predmeta Fizičko-hemijske osobine biološki aktivnih jedinjenja.

U toku studijskog boravka – Institute of Analytical and Pharmaceutical Chemistry (Professor A.F.Fell), Faculty of Pharmacy, University of Bradford, UK (oktobar 1987 – aprila 1988god. i juli 1990god.) radila je na primeni derivativne spektrofotometrije (deo doktorske disertacije) i HPLC metode u farmaceutskim analizama kao i istraživanjima za uvođenje monografije za metodu derivativne spektrofotometrije u Britansku farmakopeju.

Kontinuirano je bila angažovana kao saradnik, na 5 naučnoistraživačkih projekata od 1981god., finansiranih od Ministarstva nauke, sada na projektu 142072 za period 2005-2010god.

Objavila je ukupno 136 naučnih radova i saopštenja.

Za 40 naučnih radova publikovanih u časopisima od međunarodnog značaja (34 rada sa SCI liste) nađeno je 90 citata-podaci Univerzitetske biblioteke (period 1983/novembar 2007god.). Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika, jedne zbirke zadataka i tri praktikuma.

Bila je mentor jedne doktorske disertacije, član komisija za ocenu i odbranu dve doktorske disertacije, dve magistarske teze i tri specijalistička rada iz Ispitivanja i kontrole lekova.

Održala je tri predavanja po pozivu: u Analitičkoj sekciji na poziv SHD 1994god., u Department of Medicinal Chemistry, College of Pharmacy, University of Florida, USA 2003god., i u okviru prezentacije Jugoslovenske farmakopeje 2000 (Ph.Jug.V) 2001god., na poziv Farmaceutskog društva Republike Srpske, Teslić, Republika Srpska. Profesor je po pozivu, u Istraživačkoj stanici Petnica, za polaznike kursa Hemije (period 1998-2007god. ukupno 14 predavanja).

Članstvo u redakcijama naučnih časopisa: nacionalni časopis Arhiv za farmaciju od 1993god. (u periodu 2002-2004god. jedan od urednika); međunarodni časopisi: J.Pharm.Biomed.Anal. 2004-2006god.; Chromatographia 2004-2007god.

Recenzent je za časopise:

 • Arhiv za farmaciju;
 • J.Serb.Chem.Soc;
 • Talanta;
 • J. Chromatogr. A.;
 • J. Pharm. Biomed. Anal.
 • Chromatographia.

Učestvovala je kao mentor u uvođenju studenata u naučnoistraživački rad za 8 studentskih projekata, a rezultati su prezentovani na nacionalnim i međunarodnim skupovima, publikovana su dva rada u časopisima od međunarodnog značaja, dva rada nagrađena Oktobarskom nagradom grada Beograda za 1984 i 1986 godinu, i jedan rad nagrađen povodom dana Univerziteta u Beogradu za 2004 god., i bila je mentor za 62 odbranjena diplomska rada.

U dosadašnjem periodu bila je angažovana u radu Komisija za upis studenata, Komisije za poslediplomske studije, upravnik Instituta za analitičku hemiju, član Saveta Univerziteta u Beogradu, prodekan za nastavu, a od 1996god. kontinuirano je član Saveta za prirodno-matematičke nauke Republičke Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.

Istraživački interes: Razvoj i validacija spektroskopskih, elektrohemijskih i separacionih (HPLCMEKC) metoda u farmaceutskim analizama (analitika doziranih oblika, farmaceutska čistoća; degradacione reakcije, analize u biološkim uzorcima; uzorci hrane); primene kompleksnih jedinjenja u analitici lekova, analize inkluzionih kompleksa, ispitivanja intermolekulskih interakcija, ravnoteže kompleksiranja uz izmenu liganda za diastereo-enantio separacije primenom hromatografske (CLEC) metode.

Nagrade:
Nagrada Ministarstva nauke i zaštite životne sredine za naučni doprinos-kategorija istraživača A-2 (Oblast Hemije)(2002-2004).

Jezici: engleski
 • Injac R., Kac J., Mlinaric A., Karljikovic-Rajic K., Micellar electrokinetic capillary               chromatography determination of zinc bacitracin and nystatin in animal feed, J Sep Sci 2006; 29: 1288-1293.
 • Čudina O., Karljiković-Rajić K., Ruvarac-Bugarčić I., Janković I., Interaction of  hydrochlorothiazide with cationic surfactant micelles of cetyltrimethylammonium  bromide, Colloids and Surfaces A: Physicochem Eng Aspects 2005; 256: 225-232.
 • Parojčić J., Karljiković-Rajić K., Đurić Z., Jovanović M., Ibrić S., Development of the Second-order Derivative UV Spectrophotometric Method for Direct Determination of Paracetamol in Urine Intended for Biopharmaceutical
 • Characterisation of Drug Products, Biopharm Drug Dispos 2003; 24: 309-314.  Karljiković-Rajić K., Novović D., Marinković V., Agbaba D., First-order UV-derivative spectrophotometry in the analysis of omeprazole and pantoprazole sodium salt and corresponding impurities, J Pharm Biomed Anal 2003; 32: 1019-1027.
 • Nikolić N., Veselinović D., Vučina J., Lingeman H., Karljiković-Rajić K., Chiral ligand-exchange chromatography for diastereo-enantio separation of exametazime, J Pharm Biomed Anal 2003; 32: 1159-1166.