Dr sc. Gordana Leposavić

Dr sc. Gordana Leposavić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za patobiologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon: +381 11 3951-209
Fax: +381 11 3972-840
Emailgordana.leposavic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Gordana Leposavić je završila osnovnu školu, gimnaziju u Beogradu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1981. godine. Na istom fakultetu, odbranila je 1986. godine magistarsku tezu pod naslovom: ”Neki aspekti regulacije gonadne funkcije posle unilateralne kastracije pacova”, a 1989. godine i doktorsku disertaciju pod naslovom: “Neuroendokrini mehanizmi regulacije sekrecije LHRH u toku polnog sazrevanja mužjaka pacova”. Eksperimentalni deo doktorske disertacije uradila je pod rukovodstvom profesor Julia C. Buckingham na neuroendokrinom odeljenju departmenta za farmakologiju The Royal Free Hospital School of Medicine u Londonu, gde je boravila kao stipendista Britanskog saveta.

Nakon završenog obaveznog lekarskog staža, 1982. godine, zaposlila se u Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu, gde je radila do 1986. godine, kada prelazi u Centra za imunološka istraživanja u Beogradu. Od 1992. godine zaposlena je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, prvo kao docent, a potom kao vanredni i redovni profesor na predmetu Patološka fiziologija. Birana je u sva naučna zvanja, od naučnog saradnika do naučnog savetnika. Istraživačkim radom u oblasti neuroendokrinoimunomodulacije, i nakon prelaska na Farmaceutski fakultet, nastavila je da se bavi u Centru za imunološka istraživanja „Branislav Janković“, koji se od 1998. godine nalazi u sklopu Instituta za imunologiju i virusologiju „Torlak“.

Gordana Leposavić je bila mentor 4 magistarske teze i 4 doktorske disertacije, a trenutno rukovodi izradom 4 doktorske disertacije.

U časopisima sa SCI liste objavila je 49 radova in extenso, koji su prema podacima ISI za SCI citirani 144 puta (bez autocitata). Napisala je 2 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja. Urednik je i autor dva poglavlja u monografiji nacionalnog značaja. Autor je jednog univerzitetskog udžbenika i koautor tri univerzitetska udžbenika.

Gordana Leposavić učestvuje u realizaciji nastave iz predmeta Patološka fiziologija na dodiplomskim studijama, kao i na specijalizaciji iz Medicinske biohemije, Farmakoinformatike, Toksikološke hemije i Kliničke farmacije na Farmaceutskom fakultetu. Uključena je i u realizaciju nastave iz predmeta: Molekulska i celularna imunologija, Imunofarmakologija, Metodologija u imunofarmakologiji, Neuroendokrinoimunomodulacija, Inflamacija i anti-inflamacijki agensi na doktorskim studijama na Farmaceutskom fakultetu.

Istraživački interes: Uticaj steroidnih hormona i kateholamina na sazrevanje T limfocita tokom ontogeneze i značaj poremećaja u njihovoj sekreciji za imunopatologiju, posebno patogenezu autoimunskih oboljenja

Jezici: engleski, francuski, ruski
 • Radojević K, Arsenović-Ranin N, Kosec D, Pešić V, Pilipović I., Perišić M, Plecaš-Solarović B, Leposavić G. Neonatal castration affects intrathymic kinetics of T-cell differentiation and the spleen T-cell level. JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 2007; 192 (3): 669-682.
  ISSN 0022-0795 Link http://journals.endocrinology.org/joe/fca/JOE07019
 • Leposavić G, Radojević K, Vidić-Danković B, Kosec D, Pilipović I, Perišić M. Early postnatal castration affects thymic and thymocyte noradrenaline levels and beta-adrenoceptor-mediated influence on the thymopoiesis in adult rats. JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY 2007; 182 (1-2): 100-115.
  ISSN 0165-5728  Link: www.elsevier.com/locate/jneuroim
 • Dimitrijević M, Rauški A, Radojević K, Kosec D, Stanojević S, Pilipović I,
  Leposavić G. Beta-adrenoceptor blockade ameliorates the clinical course of experimental allergic encephalomyelitis and diminishes its aggravation in adrenalectomized rats.
  EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2007; 577 (1-3): 170-182
  ISSN  0014-2999 Link:www.elsevier.com/locate/ejphar
 • Leposavić G, Pešić V, Kosec D, Radojević K, Arsenović-Ranin N, Pilipović I, Perišić M, Plećaš-Soloravić B. Age-associated changes in CD90 expression on thymocytes and in TCR-dependent stages of thymocyte maturation in male rats. EXPERIMENTAL GERONTOLOGY 2006; 41 (6): 574–589.
  ISSN: 0531-5565  Link: http://www.elsevier.com/
 • Leposavić G, Pejčić-Karapetrović B, Kosec D. Alterations in thymopoiesis in intact and peripubertally orchidectomized adult rats of different age. MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT 2002; 123(4): 401-411.
  ISSN 0047-6374 Link: www.elsevier.com/locate/mechagedev