Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Ljiljana Đekić

Na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju se realizuju: integrisane akademske studije, specijalizacije za zdravstvene radnike/farmaceute iz Farmaceutske tehnologije, specijalističke akademske studije iz Industrijske farmacije i Kozmetologije, kao i doktorske akademske studije – naučne oblasti Farmaceutska tehnologija i Kozmetologija.

Katedra sprovodi nastavnu i naučnoistraživačku delatnost u okviru užih naučnih oblasti Farmaceutska tehnologija i Kozmetologija.

Naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika Katedre obuhvata: formulaciona istraživanja konvencionalnih farmaceutskih oblika i farmaceutskih oblika sa modifikovanim oslobađanjem za različite puteve primene; dizajn i karakterizaciju nosača aktivnih supstanci tipa mikročestica, koloidnih nosača aktivnih supstanci (nanoemulzije, mikroemulzije, nanočestice, vezikularni sistemi) i terapijskih sistema za različite puteve primene; primenu metoda 2D i 3D štampe u izradi različitih farmaceutskih oblika lekova, biofarmaceutsku karakterizaciju aktivnih supstanci i farmaceutskih oblika lekova; primenu optimizacionih tehnika, metoda multivarijante analize i mašinskog učenja u razvoju formulacije i procesa; in silico modelovanje apsorpcije lekovitih supstanci; preformulaciona ispitivanja aktivnih supstanci i ekscipijenasa značajnih za formulaciju farmaceutskih preparata; preformulaciona ispitivanja kozmetičkih sastojaka značajnih za savremene formulacije kozmetičkih proizvoda; in vivo ispitivanja efekata farmaceutskih preparata i kozmetičkih proizvoda na koži; razvoj metoda za in vitro/ex vivo ispitivanja permeacionih profila lekovitih supstanci iz preparata za primenu na koži.

Na Katedri se obavljaju brojna farmaceutsko-tehnološka i biofarmaceutska ispitivanja lekova i ispitivanja kozmetičkih proizvoda (link).