Centri

Centar za kontinuiranu edukaciju

Rukovodilac centra: prof. dr Biljana Antonijević

Centar za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu osnovan je odlukom Saveta Farmaceutskog fakulteta 17. novembra 2004. godine. Delatnost Centra je kontinuirana edukacija, stručno i naučno usavršavanje farmaceuta kao zdravstvenih radnika, dopunska edukacija studenata i druge edukacione aktivnosti vezane za razvoj zdravstva, farmaceutskih nauka i interes Fakulteta. Centar uspešno organizuje kurseve kontinuirane edukacije iz svih oblasti farmaceutske struke.

Centrom za kontinuiranu edukaciju rukovodi prodekan za poslediplomsku nastavu i kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta.

Inovacioni centar (u osnivanju)

Centar za razvoj farmaceutske i biohemijske prakse

Rukovodilac: prof. dr Ljiljana Tasić

Sekretar: Dr. sci. Marina Odalović

Stručni saradnik: dipl. farm. spec. Dragana Brkić


Nastavno-naučno veće Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na sednici održanoj 31.01.2013. godine, donelo je odluku o usvajanju Pravilnika o radu Centra za razvoj farmaceutske prakse, kao i o imenovanju članova Programskog saveta iz reda nastavnika, pri čemu je Centar za razvoj farmaceutske prakse (CZRFP) i formalno počeo sa radom. Centar ima ulogu da celovito istražuje i razvija farmaceutsku praksu u svim njenim pojavnim oblicima kroz povezivanje, koordinaciju i inicijaciju akademske i profesionalne farmaceutske zajednice koja deluje i radi u organizacijama zdravstvenog, privrednog, naučno-obrazovnog i strukovnog delokruga, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Centar obavlja sledeće poslove:

1) Poslove iz oblasti obrazovanja i profesionalnog razvoja, i to:

uspostavlja i koordinira mrežu saradnika iz prakse koji su zaposleni u organizacijama imenovanim kao nastavne baze, a za organizovanje, sprovođenje i nadzor studentske prakse

 • podržava mobilnost studenata
 • pomaže studentskim organizacijama (domaćim i inostranim) u organizovanju međunarodne letnje studentske prakse/razmene
 • pomaže i prati kotinuirani profesionalni razvoj farmaceuta u praksi kroz evaluaciju kompetencija (profesionalni okvir kompetencija i razvoj karijere)

2) Poverene poslove od sistemskog (nacionalnog) značaja za planiranje, organizovanje i praćenje farmaceutske zdravstvene delatnosti i to:

 • izrađuje planove razvoja farmaceutske zdravstvene delatnosti
 • izrađuje planove mreža i organizacija farmaceutske zdravstvene delatnosti
 • izrađuje strukovne vodiče
 • izrađuje metodološka uputstva
 • organizuje i prati kvalitet FZD-Apoteke
 • organizuje i prati kvalitet u oblasti biohemijske dijagnostike
 • pruža stručnu podršku Farmaceutskoj komori Srbije i Komori biohemičara Srbije
 • pruža stručnu podršku Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“
 • pruža stručnu podršku Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Srbije
 • obavlja i ostale poverene poslove.

3) Istraživačko razvojne poslove za potrebe akademske zajednice u saradnji sa akterima farmaceutske prakse ili za potrebe trećih lica i to:

 • vrši analize menadžmenta farmaceutskog sistema kvaliteta
 • izrađuje studije razvoja farmaceutskih usluga (osnovnih, specijalizovanih, naprednih)
 • izrađuje studije razvoja usluga biohemijskih laboratorija
 • inicira, koordinira i vodi projekte promocije zdravlja i prevencija bolesti
 • vrši analize racionalne upotrebe lekova i bezbednosti pacijenata
 • razvija instrumente za analizu svih aspekata farmaceutske prakse
 • obavlja i druge poslove i aktivnosti od značaja za razvoj farmaceutske prakse