Nastava

Nastava na Katedri za Organsku hemiju obuhvata:

 

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi

ESPB

Studijski program

F1О6

Organska hemija 1

I

AO

O

60+30

6

MF

B1О6

Organska hemija

I

AO

O

60+30

7

MF-MB

F1О10

Organska hemija 2

II

AO

O

60+30

7

MF

B1О10

Bioorganska hemija

II

AO

O

30+30

5

MF-MB

B1I3

Odabrana poglavlja organske hemije

II

AO

IB

30+15

3

MF-MB

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.