Nastava

Nastava na Katedri za mikrobiologiju i imunologiju obuhvata: 

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi

ESPB

Studijski program

Ф2О4

Imunologija

III

AO

O

40+20

5

MF

Б2О4

Imunologija sa imunohemijom

III

AO

O

45+45

6

MF-MB

Ф2О9

Mikrobiologija

IV

AO

O

60+30

7

MF

Б2О9

Mikrobiologija

IV

AO

O

60+30

7

MF-MB

Ф2И3

Odabrana poglavlja mikrobiologije

VI

AO

IB

30+15

3

MF

Б3И2

Laboratorijska mikrobiologija

VI

AO

IB

27+18

3

MF-MB

Б4И5

Laboratorijska dijagnostika poremećaja imunskog sistema

VIII

AO

IB

25+20

3

MF-MB

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

U saradnji sa Katedrom za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, Katedra učestvuje u realizaciji izbornog predmeta Osnovi farmaceutske biotehnologije na integrisanim akademskim studijama za studijski program Farmacija.

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.