Istorijat

Istorijat Katedre za mikrobiologiju i imunologiju počinje uvođenjem predmeta Mikrobiologije, na treću godinu studija farmacije, neposredno nakon osnivanja Farmaceutskog odseka Medicinskog fakulteta, 1939. godine. U toku Drugog svetskog rata nastava je obustavljena, te je prva generacija slušala nastavu iz Mikrobiologije tek školske 1945/46. godine.

Od osnivanja Farmaceutskog fakulteta 1945. pa do 1955. godine nastavu iz Mikrobiologije obavljao je honorarni nastavnik dr Milutin Đurišić, profesor Bakteriološkog instituta Medicinskog fakulteta u Beogradu. Za asistenta je 1947. godine izabrana dr Jelena Bogojević (1955. napustila Fakultet), a 1952. dipl. farm. Kosana Mitrović. Od 1955. godine nastavu je preuzeo doc. dr Branislav D. Janković, koji je bio i prvi upravnik Instituta za mikrobiologiju. Institut je početkom 1956. godine dobio svoje prostorije u zgradi bivšeg sekretarijata Farmaceutskog fakulteta, a vežbe iz Mikrobiologije organizovane su u vežbaonici Instituta za botaniku. Institut za mikrobiologiju 1974. godine menja naziv u Zavod za mikrobiologiju i imunologiju. Do 1965. godine u Institutu za mikrobiologiju pored nastave iz predmeta Mikrobiologija obavljala se i nastava predmeta Higijena. Prvi nastavnik ovog predmeta bio je prof. dr Milan Prica, redovni profesor Medicinskog fakulteta, koji je u svojstvu honorarnog profesora predavao na Farmaceutskom fakultetu do školske 1952/53. godine. Te godine nastavu iz predmeta Higijena preuzeo je dr Žarko Radivojev, i predavao je do 1958. godine. Kasnije je, 1965. godine, za nastavnika postavljena dr sc. Katarina Isaković, tada u zvanju naučni saradnik. Istraživački rad u Institutu za mikrobiologiju, iz oblasti imunologije, bio je osnova za reorganizaciju nastave 1979. godine, kada je Imunologija izdvojena kao poseban predmet. Predmetu Mikrobiologija priključene su Odabrane oblasti higijene. Za smer medicinski biohemičar izdvaja se predmet Imunohemija koji se sluša u jednom semestru.

Posle diplomska nastava iz oblasti Imunologije na Farmaceutskom fakultetu, u saradnji sa Centrom za imunološka istraživanja, uvedena je 1979. godine. Reformom Univerziteta iz 1988. godine, Farmaceutski fakultet postaje matičan za poslediplomske studije iz Imunohemije. U 2008. godini akreditovan je program doktorskih akademskih studija u okviru kojeg je do 2013. god Imunofarmakologija bila podmodul modula Farmakologija, a Farmaceutska mikrobiologija zaseban modul. Katedra za mikrobiologiju i imunologiju nosilac je akademske specijalizacije Biološki lekovi od 2012. godine i Kratkog programa studija Farmaceutska mikrobiologija od 2021. godine.

Profesori Instituta za mikrobiologiju i imunologiju koji su učestvovali u nastavi od pedesetih godina prošlog veka do danas su: Branislav D. Janković (do 1985.), Kosana Mitrović (do 1987.), Katarina Isaković (do 1992.), Jožef Horvat (do 1996.), Dafina Milošević (do 1996.), Ljiljana Popesković (do 2001.), Nada Kuljić Kapulica (30% radnog vremena, od 1998. do 2005.), Miodrag Čolić (30% radnog vremena, od 1996. do 2005.), Miroslava Dimitrijević (do 2007.), Nevena Arsenović Ranin, Zorica Stojić-Vukanić, Marina Milenković, Jelena Antić-Stanković, Biljana Bufan, Dragana Božić, Brankica Filipić, Ivan Jančić.

U Institutu za mikrobiologiju i imunologiju radili su kao asistenti: Jelena Bogojević, lekar (1947-1955), Jovanović Zorica, biolog (1954-1960), Irina Đorđević-Marić, lekar (1989-1993), Tatjana Odrljin, lekar (1989-1993) i mr sc. med. Ljubica Petković (1993-2001).