Istorijat

Nastava iz predmeta Fizika održava se od osnivanja Farmaceutskog odseka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1939. godine. Do 1946. godine nastavu je držao prof. dr Dragoljub Jovanović, koga je zamenio vanredni profesor Bratislav Demetrović. Uspostavljanjem katedri/instituta na Fakultetu osnovan je zajednički Institut za fiziku i fizičku hemiju, kojim je rukovodio prof. Demetrović sve do 1949. godine, kada je došlo do razdvajanja u dva posebna instituta. Do te godine nastava iz predmeta Matematika se nije održavala na Farmaceutskom odseku. Prvu nastavu matematike je držala honorarni nastavnik Desanka Cvetković, profesor gimnazije. Od 1951. godine nastavu je preuzeo Ivan Bandić koji je takođe radio kao honorarni predavač. Institut za fiziku i matematiku nastaje tek 1954. godine. Iste godine sa radom počinje prof. Sreten Šljivić na predmetu Fizika. Kao asistenti u tom periodu su radili Životije Topolac i Ilija Burić. Institut za fiziku i matematiku je tada dobio svoje prostorije u zgradi Patološkog instituta Medicinskog fakulteta, gde je nastava održavana sve do preseljenja Fakulteta u novu zgradu 1991. godine. Od 1960. na predmetu Fizika kao asistenti počeli su da rade Jovan Jovičić i Boško Drašković, a na predmetu Matematika Bosiljka Čanak. Iste godine prof. Ivan Bandić postavljen je za vanrednog profesora i objavio je prvi udžbenik iz matematike za studente farmacije. Prof. Bandić je radio na Fakultetu do 1971. godine, kada je otišao u penziju. Godine 1962. za upravnika Instituta postavljen je docent dr Ilija Burić. U zvanju asistenta 1966. godine izabran je Aleksandar Aleksić, a dve godine kasnije i Marko Lalić. Kao asistent-pripravnik iste godine izabran je Mladen Damjanović. U međuvremenu, od 1972. godine nastavu iz matematike preuzima dr Jovan Kečkić, najpre kao docent, a od 1987. godine kao redovni profesor. Prof. Kečkić je na Fakultetu radio do 2001. godine kada je preminuo u 56. godini života. Kao asistent mu se od 1974. godine pridružila Stana Nikčević. Prof. Nikčević je na Fakultetu radila do odlaska u penziju. Za vreme njihovog zajedničkog rada nastavili su tradiciju pisanja udžbenika iz matematike za studente farmacije i srodnih oblasti. Njihov udžbenik se i danas koristi kao glavna literatura na predmetu Matematika. Na predmetu Fizika dr Nikola Burić postaje docent 1993. godine. Prof. Burić je na Fakultetu radio do 2006. kada prelazi na Institut za fiziku u Zemunu kao naučni savetnik. Godine 1996. u zvanje redovnog profesora izabran je prof. dr Ljubo Ristovski, a kao stručni saradnik počela je sa radom mr Neli Kristina Todorović Vasović. Od 1997. vežbe iz Matematike je držala Dragana Todorović, zajedno sa Anom Eremić–Ćulibrk (1995. - 2004.) i Jelenom Jocković (2004. - 2014.). Kao asistent-pripravnik na predmetu Fizika radila je Aleksandra Peškir (2000. – 2005.), dok od 2003. godine radi i Aleksandra Jesenko Rokvić. Dr Todorović Vasović je 2007. izabrana u zvanje docenta. Od 2018. dr Todorović Vasović je izabrana u zvanje redovnog profesora. Godine 2012. je dr Dragana Ranković (devojačko Todorović) izabrana u zvanje docenta. Vežbe iz Matematike održavaju asistenti Danijela Milenković od 2014. godine i Marija Minić od 2016. godine.