Nastava

Na Katedri za farmakognoziju se realizuju nastava na sledećim predmetima.

 • Integrisane akademske studije (studijski program Farmacija akreditovan 2019.) u okviru predmeta:

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi nastave

ESPB

Studijski program

F3O5

Farmakognozija

V

NS

O

45+30

4

MF

F3O5

Farmakognozija

VI

NS

O

45+45

6

MF

F4O5

Fitoterapija

VII

SA

O

30+30

4

MF

F2I6

Analiza biljnih droga i preparata

VI

SA

IB

15+30

3

MF

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

 

Nastavnici Katedre su uključeni u realizaciju predmeta „Medicinska sredstva“ i „Stručna praksa 1“ i „Stručna praksa 2“. Takođe, treba napomenuti da su svi nastavnici i saradnici uključeni u realizaciju nastave na studijskom programu Farmacija, na engleskom jeziku.

 • Doktorskih akademskih studija, studijski program Farmaceutske nauke

Šifra

Predmet

Semestar

Status

Časovi nastave

ESPB

D1O2

Kritički pregled literature

I

O

60+60

10

D2O1

Veštine komunikacije i prezentacije

III

O

30+60

4

D2O2

Priprema projektne dokumentacije

IV

O

30+60

5

D2O3

Priprema i odbrana predloga teme doktroske disertacije

IV

O

0 + 210

5

D1I1-5

Odabrana poglavlja farmakognozije

I

I

90 + 90

15

D1I2-17

Izolati biljaka: priprema, karakterizacija i potencijali korišćenja

II

I

90 + 90

15

D2I4-10

Valorizacija etnomedicinske primene biljaka

III

I

45 + 60

8

 • Specijalističke akademske studije
  • Studijski program „Farmakoterpaija u farmaceutskoj praksi“ – predmeti Fitoterapija 1, 2 i 3
  • Studijski program „Farmaceutska zdravstvena zaštita“ – izborni predmet „Sprovođenje farmaceutske zdravstvene zaštite u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: samomedikacija, fitoterapija, dijetetika, javno zdravlje
  • Studijski program „Puštanje leka u promet“ – izborni predmet „Biljni proizvodi“; izborni predmet „Medicinska sredstva“
  • Studijski program „Kozmetologija“ – izborni predmet „Biljni ekstrakti u kozmetičkim proizvodima“
 • Specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
  • Studijski program „Kontrola i primena lekovitih biljaka“  - kompletna realizacija programa
  • Studijski program „Farmaceutska tehnologija“ – predmet „Biljni lekovi i fitoterapija“

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.