Uputstvo za autore i recenzente

Sažeta procedura izdavanja nastavne literature i recenziranja izdanja Fakulteta

 

Pokretanje procedure za izdavanje nastavne literature (član 21)

 1. Proceduru izdavanja nastavne literature pokreće nadležna Кatedra Fakulteta na zahtev autora. Pre početka pisanja nastavne literature autori su dužni da, uz saglasnost većine nastavnika i saradnika Кatedre, pribave saglasnost Nastavno-naučnog veća za pisanje nastavne literature.
 1. Šef katedre upućuje Komisiji za izdavačku delatnost Zahtev za saglasnost za pisanje nastavne literature u elektronskoj formi i preko arhive Fakulteta (obrazac se preuzima sa sajta Fakulteta - O fakultetu / Izdavačka delatnost / Pravilnik o izdavačkoj delatnosti i obrasci / Prilog 1 Zahtev za saglasnost za pisanje nastavne literature).

Napomena:

Dobijena saglasnost Nastavno-naučnog veća za pisanje nastavne literature važi dve godine od dana donošenja odluke.

 

Obaveštenje o završenom rukopisu (član 22)

 1. Šef katedre upućuje Komisiji za izdavačku delatnost Obaveštenje o završenom rukopisu u elektronskoj formi i preko arhive Fakulteta (obrazac se preuzima sa sajta Fakulteta - O fakultetu / Izdavačka delatnost / Pravilnik o izdavačkoj delatnosti i obrasci / Prilog 2 Obaveštenje o završenom rukopisu).
 1. Uz Obaveštenje o završenom rukopisu, Komisiji za izdavačku delatnost upućuje se:
 • Predlog za imenovanje recenzenata u elektronskoj formi i preko arhive Fakulteta (obrazac se preuzima sa sajta Fakulteta - O fakultetu / Izdavačka delatnost / Pravilnik o izdavačkoj delatnosti i obrasci / Prilog 3 Predlog za imenovanje recenzenata),
 • primerak rukopisa u elektronskoj formi u PDF-formatu (ukoliko Obaveštenje o završnom rukopisu nije praćeno verzijom završenog rukopisa Кomisija ne utvrđuje Predlog za imenovanje recenzenata),
 • Izjava o autorstvu u elektronskoj formi i preko arhive Fakulteta (obrazac se preuzima sa sajta Fakulteta - O fakultetu / Izdavačka delatnost / Pravilnik o izdavačkoj delatnosti i obrasci / Prilog 4 Izjava o autorstvu).

Napomena:

Procedura iz članova 21 i 22 primenjuje se za svako prvo, izmenjeno, dopunjeno i/ili prošireno izdanje iz člana 35 ovog Pravilnika.

 

Recenzija (član 29)

 1. Nakon odluke Nastavno-naučnog veća Farmaceutskog fakulteta o imenovanju recenzenata, autori publikacije su dužni da u roku od 15 dana od dana donošenja iste podnesu recenzentima:
  • rukopis na recenziju,
  • odluku o imenovanju,
  • važeći karton predmeta,
  • Recenzentski list (obrazac se preuzima sa sajta Fakulteta - O fakultetu / Izdavačka delatnost / Pravilnik o izdavačkoj delatnosti i obrasci / Prilog 5 Recenzentski list),
  • ovaj Pravilnik.
 1. Recenzenti Кomisiji za izdavačku delatnost dostavljaju, u elektronskoj i štampanoj formi preko arhive Fakulteta, odvojene recenzije na potpisanom Recenzentskom listu.

Napomene:

 • Recenzija je neophodna za sve vrste publikacija koje izdaje Fakultet. Skripta ne podležu obaveznoj recenziji. Recenzija je obaveznaza prvo izdanje, za izmenjeno, ukoliko je obim izmena veći od 20%, kao i za dopunjeno i/ili prošireno izdanje (član 26).
 • Recenzenti su obavezni da pregledaju rukopis i Кomisiji dostave recenziju najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema rukopisa. Ako recenzenti u navedenom roku ne podnesu recenziju, imenuju se novi recenzenti, po proceduri iz ovog Pravilnika (član 29).

 

Štampanje svih izdanja

Nakon odluke dekana o štampanju publikacije kao izdanja Fakulteta:

 1. Autori stupaju u kontakt sa štamparijom odabranom postupkom javne nabavke i obavljaju potrebne dogovore.
 2. Autori kontaktiraju lice zaposleno u Službi za bibliotečke i muzejske poslove Fakulteta radi dobijanja CIP zapisa iz Narodne biblioteke Srbije, kao i ISBN broja. CIP zapis i ISBN broj obavezno se štampaju u svakom izdanju (član 46).
 • Poleđina poslednje unutrašnje strane izdanja obavezno sadrži CIP, čiji je sastavni deo ISBN.
 • Novi CIP zapis neophodan je prilikom svakog postupka štampe i doštampavanja za sva izdanja Fakulteta (za prvo, ponovljeno, izmenjeno, dopunjeno, prošireno, izmenjeno i dopunjeno, dopunjeno i prošireno izdanje).
 • ISBN je neophodan za sva izdanja Fakulteta, za prvo, izmenjeno, dopunjeno, prošireno, izmenjeno i dopunjeno, dopunjeno i prošireno izdanje.
 1. Autori dostavljaju CIP zapis i ISBN broj odabranoj štampariji.
 2. Nakon provere preloma, autori okončavaju dogovore sa štamparijom i traže predračun za štampanje u tiražu predviđenom ugovorom o javnoj nabavci, koji je sklopljen između štamparije i Fakulteta.
 3. Autori dostavljaju Zahtev za štampanje nastavne literature (obrazac se preuzima sa sajta Fakulteta - O fakultetu / Izdavačka delatnost / Pravilnik o izdavačkoj delatnosti i obrasci / Prilog 8 Zahtev za štampanje nastavne literature) i predračun pribavljen od izabrane štamparije Кomisiji za izdavačku delatnostu elektronskoj formi i preko arhive Fakulteta.
 4. Komisija za izdavačku delatnost prosleđuje prispeli zahtev i predračun prodekanu za finansije koji daje konačno odobrenje za štampu.
 5. Autori mogu dati štampariji odobrenje da štampa udžbenik po prispeću odobrenja prodekana za finansije. Po prispeću odobrenja (porudžbenice), autori su dužni da kopiju odobrenja dostave izabranoj štampariji.

 

Impresum svih izdanja

 • Impresum predstavlja zakonom obavezne podatke koji se nalaze na poleđini naslovne strane svakog udžbenika.
 • Podaci koje impresum treba da sadrži definisani su članom 45 Pravilnika o izdavačkoj delatnosti.
 • Obavezno ga je dostaviti štampariji prilikom štampanja (jer može doći do promene nekih od podataka, na primer imena glavnog i odgovornog urednika, izdavača ili tiraža).

 

Godina i broj izdanja

 • Podatak o godini izdanja uvek podrazumeva tekuću godinu u kojoj je knjiga štampana. 
 • Kada je reč o ponovljenom izdanju ne upisuje se godina prvog, već tekućeg izdanja.
 • Ponovljeno izdanje povlači za sobom izmenu broja izdanja: drugo, treće, itd.
 • Ukoliko je u odnosu na prethodno izdanje izvršena izmena i/ili dopuna materijala, to je onda drugo (treće, itd.) izmenjeno i/ili dopunjeno izdanje.

Isplata autorskih i recenzentskih honorara 

Uz Zahtev za štampanje nastavne literature (Prilog 8) i predračun pribavljen od izabrane štamparije, autori Кomisiji za izdavačku delatnost u elektronskoj formi i preko arhive Fakulteta dostavljaju i Obrazac za isplatu autorskih i recenzentskih honorara.