Informator o radu

Informator o radu je pripremljen u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021) i Uputstvom za izradu i objavljivanje Informatora o radu organa javne vlasti, ("Službeni glasnik RS", br. 10/22)

Informator možete preuzetina sledećem linku: 

https://informator.poverenik.rs/informator?org=PZdWFGio6JL2FrMuq