Prof. dr Vesna Kuntić

Prof. dr Vesna Kuntić

(1963-2019)

Naša poštovana koleginica, prof. dr Vesna Kuntić, diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu (1987), i magistrirala (1994) i doktorirala na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu (2000). Postdoktorske studije iz oblasti biohemije i molekularne medicine završila je na Karolinska institutu u Stokholmu, Švedska (2005). Na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, bila je zaposlena od 1989. godine, najpre kao asistent, a od 2011. do 2019. godine, kao redovni profesor. Držala je predavanja iz predmeta Fizička hemija, Instrumentalne metode i Primena radionuklida u biohemiji i mere zaštite na integrisanim akademskim studijama, kao i Instrumentalne metode na doktorskim akademskim studijama. Prof. Vesna Kuntić bila je gostujući profesor na Farmaceutskom fakultetu u Skoplju, Makedonija (2008).

Iako je akademska i naučna karijera prof. Vesne Kuntić prerano prekinuta 20. juna 2019. godine, profesorka Kuntić ostavila je bogato nasleđe na oba polja aktivnosti. Na akademskom, kroz predavanja i druge oblike nastavnih aktivnosti, iznosila je savremena saznanja i shvatanja u vezi s temama o kojima je govorila. Studenti su cenili njenu stručnost i jasnost u izlaganju, kao i ogroman trud koji je ulagala da ih zainteresuje, motiviše i razvije ljubav prema njihovom budućem pozivu. Generacije studenata će imati koristi od objavljenih udžbenika koje je napisala, kao autor (V. Kuntić, Odabrane instrumentalne metode u medicinskoj biohemiji, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2009), ili jedan od autora (V. Kuntić i autori, Instrumentalne metode – Praktikum sa primerima (za studente studijskog programa Farmacija-medicinska biohemija), Univerzitet u Beogradu–Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018; V. Kuntić i autori, Praktikum iz fizičke hemije, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2010; V. Kuntić i autori, Zbirka zadataka iz fizičke hemije, Beograd, 2003).

Pored akademske aktivnosti, prof. Vesna Kuntić bavila se i naučno-istraživačkim radom. Bila je učesnik brojnih domaćih naučno-istraživačkih projekata, kao i jednog inostranog projekta. Kao uspešan istraživač za oblast Hemija, dobila je nagradu Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Srbije (2004). Bila je član naučnog odbora jednog međunarodnog časopisa (Scientific Review in Pharmacy) i recenzent po pozivu brojnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Objavila je oko 100 publikacija, od kojih su preko 50 radovi u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima sa recenzijom. Predmet istraživanja, prof. Vesne Kuntić najvećim delom odnosio se na kompleksna jedinjenja flavonoida i jona metala. Revijalni rad iz ove oblasti (D. Malešev, V. Kuntić. Investigation of metal-flavonoid chelates and the determination of flavonoids via metal-flavonoid complexing reactions. J. Serb. Chem. Soc. 72(10), 921-939, 2007) bio je najcitiraniji rad u ovom naučnom časopisu za period 2007-2011.

Prof. Vesna Kuntić bila je veoma aktivna i u radu Farmaceutskog fakulteta, kao prodekan za nastavu (2007-2012), član (2007) i predsednik (2013) Komisije za obezbeđenje kvaliteta Farmaceutskog fakulteta, član Komisije za akreditaciju (2008 i 2013) i predstavnik rukovodstva za kvalitet. Rukovodila je izradom Kataloga opreme (2013) na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Bila je rukovodilac (i predavač) kursa kontinuirane edukacije (Radioaktivno zračenje i primena mera zaštite u slučaju akcidenta) koji je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja (2011). Na Univerzitetu u Beogradu, bila je član brojnih komisija i radnih grupa, kao i član komisija za izbor nastavnika i saradnika na Farmaceutskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Njenim odlaskom, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, izgubio je izuzetnu profesorku koja će kod brojnih generacija studenata ostati upamćena kao izvanredan predavač, vrstan pedagog i neumorni nastavnik. Profesor Vesna Kuntić bila je čovek koji je uvek težio i uspevao da proširi horizonte na svim poljima.

Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode