Dr sc. Vesna Matović

Prof. dr Vesna Matović

(1953-2020)

Profesor dr Vesna Matović rođena je u Beogradu, gde je 1977. godine završila Farmaceutski fakultet. Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu radila je do 2018. godine kada je otišla u penziju, nakon 16 godina provedenih na mestu šefa  Katedre za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“.

Magistrirala je i doktorirala pod mentorstvom profesora Danila Soldatovića, iz oblasti interakcija olova i bioelemenata. Završila je dve specijalizacije, iz Toksikološke hemije i Toksikološke procene rizika po zdravlje ljudi. Tokom školske 1985/86. godine boravila je u Gentu, u Belgiji na usavršavanju u Institutu za toksikologiju „Dr А. Heyndrickx i Heymans Institute“. U svom dugogodišnjem radu na Farmaceutskom fakultetu posvetila je veliku pažnju nastavi iz svih predmeta iz oblasti toksikologije, kako na osnovnim studijama, tako i u poslediplomskoj nastavi. Bila je mentor velikog broja diplomskih, specijalističkih i magistarskih radova i doktorskih disertacija, autor i koautor četiri udžbenika koji su nastavna literatura za predmete iz oblasti toksikologije.

Najznačajniji deo naučno-istraživačkog rada profesor Vesne Matović bio je posvećen toksikologiji metala, njihovim mehanizmima toksičnosti i toksičnim efektima, da bi poslednjih godina istraživanja proširila na perzistentne organske zagađivače i toksikologiju smeša. Njen naučni rad bio je realizovan kroz osam projekata na kojima je bila učesnik.Profesor Vesna Matović publikovala je petnaest poglavlja u monografijama i tematskim zbornicima i preko osamdeset radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Učestvovala je na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu, na mnogima sa plenarnim predavanjima i predavanjima po pozivu.

Pored toga što je bila dugogodišnji šef Katedre, profesor Vesna Matović bila je aktivna i kao član brojnih tela Farmaceutskog fakulteta, Saveta, Komisije za doktorske studije, Komisije za specijalističke studije, ali i Univerziteta, gde je bila član Saveta i predsednik Odbora Fonda Olge i Miodraga L. Panića. Takođe, bila je angažovana i u Ministarstvu zdravlja, kao član Komisije za psihoaktivne supstance, u Ministarstvu životne sredine kao član Komisije za otrove, a obavljala je i poslove eksperta za ocenjivanje i odlučivanje o akreditaciji u Akreditacionom telu Srbije. U široj zajednici, organizacijom više tribina iz oblasti toksikologije učinila je ovu, za oblast javnog zdravlja veoma značajnu oblast, bližom i pristupačnijom građanima.

Takođe veoma značajnu profesionalnu ulogu, profesor Vesna Matović imala je u Udruženju toksikologa Srbije na čijem čelu je bila od 2010. godine. Kao predsednik Udruženja ostaće upamćena po doprinosu na internacionalizaciji srpske toksikologije, primarno svojim aktivnim učešćem u EUROTOX-u (Federation of European Toxicologists & European Societies of Toxicology) gde je od 2016. godine bila član Izvršnog odbora. Kao rezultat izuzetnog međunarodnog angažovanja, IUTOX (International Union of Toxicology) joj je dodelio organizaciju svetskog kongresa toksikologa CTDC10 – Congress of Toxicology in Developing Countries koji je održan 2018. godine u Beogradu, uz učešće toksikologa iz 57 zemalja sveta.

Pored aktivnosti na promociji toksikologije i afirmaciji Farmaceutskog fakulteta, bila je uključena u brojne aktivnosti od značaja za unapređenje farmaceutske delatnosti. Kao predsednik Sekcije za toksikološku hemiju, a zatim potpredsednik i od 2015. godine i predsednik Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, kroz simpozijume i kongrese koje je organizovala učinila je mnoge aktuelne teme iz oblasti farmacije dostupnim farmaceutima, doprinoseći tako njihovoj kontinuiranoj edukaciji.

Profesor Vesna Matović ostaće zapamćena među svojim koleginicama i kolegama, kao i brojnim generacijama studenata, po veselom duhu, živopisnom temperamentu, izraženoj društvenosti i mladalačkom duhu. Preminula je u januaru mesecu 2020. godine, a mi je čuvamo od zaborava.

Katedra za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“