Prof. dr Vera Kapetanović

Dr sc. Vera Kapetanović 


Prof. dr Vera Kapetanović je diplomirala 1974. godine i magistrirala je 1978. godine sa radom “Prilog određivanju sulfonamida polarografskom i spektrofotometrijskom metodom” na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je 1986. godine sa tezom pod naslovom “Ispitivanje i elektrohemijsko ponašanje ampicilina sa jonima Cu(II), Ni(II), Co(II) i Hg(II)” na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsek za Fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu.

Počeci naučno istraživačke karijere Vere Kapetanović vezuju se za istraživanja u oblasti elektroanalitičke hemije u okviru grupe beogradskih elektrohemičara koju su predvodili profesor Dragan Veselinović i dr Desanka Sužnjević, proučavajući koordinacionu hemiju, tj. komplekse farmakološki aktivnih jedinjenja sa jonima metala i mogućnost primene elektohemijskih metoda u analitici ovih jedinjenja.

Nakon ovih naučnih početaka, svoje usavršavanje je nastavila u Belgiji, gde je 1990. godine boravila na postdoktorskom usavršavanju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Briselu (Faculte de Pharmacie, Universite Libre de Bruxelles (Belgija), i bavila se ispitivanjima na čvrstim elektrodama. Po povratku iz Belgije naučno-istraživački interes dr Vere Kapetanović odnosio se na elektrohemijsko ispitivanje antibiotika – cefalosporina i hinolona, mehanizam njihove redukcije u različitim sredinama, ispitivanje protonacionih ravnoteža i adsorpcionih karakteristika. Istraživanja su obuhvatala elektroanalitičke metode za određivanje ovih antibiotika kao i ispitivanje interakcija pojedinih lekova u ravnotežnim uslovima, određivanje konstanti protonacije, sastava, strukture, konstanti stabilnosti i termodinamičkih parametara nagrađenih kompleksa. U ovom periodu bogate naučne karijere Vere Kapetanović kao izuzetno značajna, izdvaja se dugogodišnja saradnja sa Prof. Petr Zumanom, sa Klarkson Univerziteta u SAD (Clarkson University, Chemistry Department, Podsdam, USA) na proučavanju mehanizama redukcije cefalosporinskih antibiotika, o čemu svedoči znatan broj zajednički objavljenih radova.

Sa godinama istraživački interes Vere Kapetanović se proširio na razvoj savremenih osetljivih voltametrijskih “stripping” metoda za određivanje lekovitih supstanci u farmaceutski doziranim oblicima i u biološkim uzorcima (krvna plazma, urin, očna vodica). Ova nova istraživanja dovela su do saradnje sa Farmaceutskim fakultetima u Turskoj i profesorima dr Sibel Ozkan (Department of Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Ankara University, Turkey) i dr Zuhre Senturk (Department of Chemistry, Faculty of Art and Science, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey).

Vera Kapetanović je bila pionir u oblasti elektroanalitičke hemije na Farmaceutskom Fakultetu, njenom zaslugom i zalaganjem opremljena je laboratorija za elektrohemijska ispitivanja koju pokreće zajedno sa dugogodišnjom saradnicom prof. dr Marom Aleksić (Katedra za Fizičku hemiju i Instrumentalne metode, Farmaceutski fakultet). Kasnije tokom godina ova istraživačka grupa se širila i podmlađivala doktorandima, asistentima (dr Valentina Radulović, asistent Jelena Rupar), kao i brojnim studentima, gde su svi zajedno vredno radili nastavljajući i razvijajući istraživanja koja su započeta u saradnji sa profesorkom Verom Kapetanović, trudeći se i duboko verujući da ispunjavaju njenu želju i nastavljaju njen entuzijazam u nauci.

Tokom karijere prof. Vera Kapetanović imala je veoma aktivnu saradnju brojnim naučnim institucijama i fakultetima u zemlji. Na prvom mestu to su Fakultet za fizičku hemiju, Hemijski fakultet i Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i Institut za nuklearne nauke Vinča, Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM)-Beograd, Institut bezbednosti i Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Naravno da ovako bogata domaća i međunarodna saradnja ne dolazi sama od sebe, ona je plod ozbiljnog i predanog naučnoistraživačkog rada tokom koga je profesorka Kapetanović objavila jednu naučnu monografiju, preko 60 naučnih radova, 50 saopštenja i održala više predavanja po pozivu na domaćim i međunarodnim konferencijama. Bila je angažovana na šest naučnoistraživačkih projekata finansiranih od Ministarstva nauke, recenzirala je radove za brojne renomirane međunarodne i domaće časopise, među kojima su: Journal of Biomedical and Pharmaceutical Analysis, Electroanalysis, Talanta, Journal of AOAC International, Journal of the Serbian Chemical Society, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, Arhiv za farmaciju i drugi.

Pored vrednog, analitičkog i istraživačkog duha Veru Kapetanović krasili su njeno strpljenje, razumevanje, širina obrazovanja, humanost i iznad svega dobrota.

Profesorka Vera Kapetanović preminula je 10. februara 2018. godine u Beogradu.
  • Aleksić M, Kapetanović V. Voltammetric behavior and square-wave voltammetric determination of cefotaxime in urine, J. Electroanal. Chem. 2006; 593: 258-266.
  • Aleksić M, Savić V, Popović G, Burić N, Kapetanović V. Acidity constants of cefetamet, cefotaxime, ceftriaxone; the effect of the substituent at C3 position, J. Pharm. Biomed. Anal. 2005; 39: 752-756.
  • Kapetanović V, Aleksić M, Zuman P. Two step reduction of the O-methyloxime grouping in the antibiotic cefetamet, J. Electroanal. Chem. 2001; 507(1-2): 263-269.
  • Aleksić M, Ilić M, Kapetanović V. Adsorptive properties of cefpodoxime proxetil as a tool for a new method of its determination in urine, J. Pharm. Biomed. Anal. 2004; 36: 899-903.
  • Zuman P, Kapetanović V, Aleksić M. Recent developments in electroanalytical chemistry of cephalosporins and cefamycins, Anallytical Letters 2000; 33(14)2821-2857. Article review.