Etički komitet

Komitet za biomedicinska istraživanja 2022-2025.

  1. Dr Ivan Stanković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  2. Dr Snežana Savić, redovni profesor, Univerzitet  u Beogradu -Farmaceugski fakultet
  3. Dr Bilana Potparević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Dr Dušanka Krajnović, redovni profesor, Universitet  u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  5. Dr Aleksandra Stefanović, vanredni profesor, Universitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  6. Dr Marija Jovanović, docent, Univerzitet u  Beogradu - Farmaceutski fakultet
  7. Milica Benedik, dipl. pravnik, Univerzitet u Beogradu -Farmaceutski  fakultet
  8. Dr Elka Stefanova, redovni profesor, Universitet u Beogradu -Medicinski fakultet, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
  9. Dr Gorana Veinović, naučni saradnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
  10. Dr Jelena Đokih, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Universitet u Beogradu

Rad Etičkog komiteta za biomedicinska istraživanja je regulisan Pravilnikom o radu Etičkog komiteta za biomedicinska istraživanja. Zahtevi za dobijanje saglasnosti za izvođenje studija u oblasti biomedicinskih istraživanja se dostavljaju elektronskim putem na e-mail adresu: alex@pharmacy.bg.ac.rs i u papirnoj formi preko Arhive Fakulteta. Telefon za potrebne informacije: +381 11 3951 264.

Etička komisija za rad sa eksperimentalnim životinjama


Rad Etičkog komiteta za rad sa eksperimentalnim životinjama regulisan je Pravilnikom za rad sa eksperimentalnim životinjama, koji je usvojen na sednici Nastavno-naučnog veća od 22.09.2008. godine.

Dozvolu za rad sa eksperimentalnim životinjama, prema Pravilniku, izdaje Etička komisija za rad sa eksperimentalnim životinjama.

Zahtev za izdavanje dozvole Etičkoj komisiji, prema odluci ovog komiteta od 25.09.2008. godine, u skladu sa Pravilnikom, dostavlja se u popunjavanjem odgovarajućeg obrasca u elektronskoj formi. Uz elektronski zahtev, podnose se i dva istovetna štampana i potpisana primerka istog zahteva.

Preuzmite obrasce:

Od 01.01.2009. godine Etička komisija će razmatrati isključivo zahteve koji su podneti pre započinjanja izvođenja eksperimenata/vežbi.

Prijave predate do prvog petka u mesecu, biće razmatrane u tekućem mesecu.