Istorijat

Začetnicima medicinske fiziologije u Srbiji 1926. godine, na Medicinskom fakultetu, smatraju se prof. Rihard Burijan i njegov asistent, kasnije akademik i predsednik SANU, dr Ilija Đuričić. 1936. godine dr Ilija Đuričić na novoosnovanom Veterinarskom fakultetu u zvanju redovnog profesora, osniva Institut za fiziologiju i patološku fiziologiju. Kao honorarni nastavnik predavao je Osnove zoologije, anatomije i fiziologije čoveka na Farmaceutskom fakultetu u period od 1945-1957. godine kada Dušan Kanazir preuzima nastavničko mesto u zvanju docenta, do 1959. godine. Dušan Kanazir je takođe bio član i kasnije predsednik SANU u Beogradu. 1962. godine, diplomirani biolog Prirodno-matematičkog fakulteta, Anđelija Popović bira se u zvanje docenta za predmet Fiziologija sa osnovama anatomije, na Farmaceutskom fakultetu. Do odlaska u penziju 1994. godine, Prof. dr Anđelija Popović obavljala je i funkciju upravnika Instituta za fiziologiju na Farmaceutskom fakultetu.

Predmet Biologija je na Farmaceutski fakultet u Beogradu uveden 1975. godine u sklopu Katedre za Fiziologiju. Prvi nastavnik na predmetu je bila docent dr Danica Jovović, diplomirani biolog Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Definisala je celokupni nastavni sadržaj predmeta Biologija i organizovala teorijsku i praktičnu nastavu stalno unapređujući zahteve savremene nauke. Penzionisala se 1991. godine.

1992. godine predmet sa novim nazivom, Biologija sa humanom genetikom, preuzima vanredni profesor dr Mirjana Hristić, koja je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu na grupi biologija 1962. godine i bavila se citologijom i embriologijom radeći veći deo svog radnog staža u Institutu za biološka istraživanja ’’Şiniča Stanković’’. 2000. godine se penzionisala. Iste godine, predmet preuzima docent Biljana Potparević, koja je unapredila nastavu iz predmeta Biologija sa humanom genetikom tokom nekoliko akreditacija studijskih programa na Farmaceutskom fakultetu, zajedno sa Prof. dr Ladom Živković i asistentom sa doktoratom, Dijanom Topalović. 2014. godine na inicijativu Prof. dr Biljane Potparević, formiran je Centar za biološka istraživanja na Farmaceutskom fakultetu sa ciljem promocije bioloških istraživanja i saradnje sa domaćim i stranim institucijama na polju biologije ćelije i genetike, kao i sagledavanja ovih značajnih oblasti biologije u savremenoj farmaciji.

Predmet Patološku fiziologiju na Farmaceutskom fakultetu od 1992. godine na mestu nastavnika sa punim radnim vremenom počinje da vodi dr Gordana Leposavić. Unapredila je nastavu iz ovog predmeta koji je tokom nekoliko akreditacija studijskih programa na Farmaceutskom fakultetu, podeljen na dva odvojena predmeta: Patofiziologija 1 i Patofiziologija 2. Prof. Leposavić je tokom svog rada na Farmaceutskom fakultetu rukovodila većim brojem naučnoistraživačkih projekata koji su se bavili problematikom interakcija između neuroendokrinog i imunskog sistema u fiziološkim i patofiziološkim uslovima. Iza sebe je ostavila bogat mentorski rad sa kandidatima koji su radili doktorske disertacije pod njenim rukovodstvom. 2021. godine se penzionisala, a predmet je preuzela dotadašnja asistentkinja sa doktoratom, sada docent dr Jasmina Đuretić.

2018. godine, zbog povećanog broja predmeta i obima posla, radi lakšeg funkcionisanja, dotadašnja Katedra za fiziologiju, podeljena je na dve katedre formiranjem Katedre za patobiologiju. Prvi šef Katedre za patobiologiju je bila Prof. dr Gordana Leposavić do odlaska u penziju 2021.godine od kada funkciju šefa katedre preuzima Prof. dr Biljana Potparević.