Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Biljana Potparević

Nastavnici Katedre za patobiologiju se bave nastavnim i naučno–istraživačkim radom.

Katedra za patobiologiju je osnovana 2018. godine. Do tog perioda, predmeti Katedre za patobiologiju bili su u sklopu Katedre za Fiziologiju.

U okviru naučnog rada, zaposleni na Katedri za patobiologiju bave se istraživanjima iz sledećih oblasti:

  • neuroinflamacije indukovane autoimunskim oštećenjem
  • promenama imunskog sistema uslovljenih starenjem
  • citopatologijom Alchajmerove bolesti
  • ispitivanjima DNK oštećenja kod različitih bolesti u sistemima in vitro i in vivo
  • protektivnim dejstvom prirodnih produkata poreklom iz biljaka i gljiva na ćelijske makromolekule; DNK, proteine i lipide

Katedra za patobiologiju