Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Vladimir Savić

Na Katedri za organsku hemiju zaposleno je šest nastavnika, jedan asistent sa doktoratom, jedan istraživač-pripravnik, dva tehničara i spremačica.

U okviru nastavne aktivnosti zaposleni na Katedri za Organsku hemiju učestvuju u izvođenju teorijske, praktične i konsultativne nastave na oba studijska programa na Farmaceutskom fakultetu, Magistar farmacije i Magistar farmacije-medicinska biohemija. Na Katedri se održavaju četiri obavezna i jedan izborni predmet na integrisanim akademskim studijama.

U saradnji sa Katedrama za Farmaceutsku hemiju, Farmakognoziju, Bromatologiju, Mikrobiologiju i imunologiju učestvuje u izvođenju nastave na doktorskim studijama.

U organizaciji fakulteta, na Katedri se održava i deo pripremne nastave za upis na Farmaceutski fakultet koji je namenjen učenicima srednjih škola.

Naučno-istraživačka aktivnost nastavnika i saradnika na Katedri obuhvata organske sinteze koristeći moderne reakcije u organskoj hemiji kao i projekte medicinske hemije od kojih je jedan u saradnji sa St. Jude Children's Research Hospital (Memphis, TN, USA).

Nastavni kadar Katedre za organsku hemiju je otvoren za saradnju sa studentima zainteresovanim za naučno-istraživački rad. Na ovaj način, do danas je ostvareno nekoliko uspešnih studentskih projekata čiji su rezulatati publikovani na kongresima hemijskih i biomedicinskih nauka, kao i u časopisima međunarodnog značaja.