Opšte informacije

Šef katedre: Redovni profesor dr sc. Marina Milenković

 

Nastavnici Katedre za mikrobiologiju i imunologiju bave se nastavnim, naučno–istraživačkim i stručnim radom.

Naučno-istraživačka aktivnost nastavnika Katedre za mikrobiologiju i imunologiju obuhvata istraživanja vezana za imunski odgovor na infekciju i vakcine, mehanizme nastanka i imunomodulaciju autoimunskih i inflamatornih bolesti, ispitivanje citotoksičnosti, antimikrobne aktivnosti i uticaja na ekspresiju faktora virulencije novosintetisanih jedinjenja i proizvoda biljnog porekla, i molekulske mehanizme rezistencije na antibiotike. Ova istraživanja ostvaruju se učešćem nastavnika i saradnika Katedre na nacionalnim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, projektima Fonda za nauku Republike Srbije, projektima Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije, kao i učešćem na međunarodnim projektima.

U okviru Katedre za mikrobiologiju i imunologiju formirana je GMP-sertifikovana Laboratorija za mikrobiološka ispitivanja u kojoj se sprovode uslužna ispitivanja lekova i medicinskih sredstava.
Katedra za mikrobiologiju i imunologiju organizuje i učestvuje u realizaciji kurseva kontinuirane edukacije, kao i u izradi studentskih naučno-istraživačkih radova i završnih radova.