Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Radica Stepanović-Petrović

Katedra za farmakologiju je matična za užu naučnu oblast farmakologija na Univerzitetu u Beogradu od 2006. godine.

Oblasti istraživačkog rada nastavnika i saradnika Katedre za farmakologiju su: farmakologija bola, bihejvioralna farmakologija, vaskularna farmakologija, neurohemija i metabolizam CNS-a, bihejvioralna toksikologija.

Katedra za farmakologiju izvodi nastavu na integrisanim akademskim studijama na studijskim programima Farmacija i Farmacija – medicinska biohemija. Pored toga, izvodi nastavu i na specijalističkim akademskim studijama – modul Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi (u trajanju od 3 semestra), kao i na specijalističkim zdravstevnim studijama – modul Farmakoterapija (u trajanju od 6 semestara). Katedra izvodi nastavu i na doktorskim akademskim studijama iz oblasti farmakologije – modul Farmaceutske nauke.

Katedra za farmakologiju ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu i uspešno sarađuje sa farmaceutskom industrijom. Nastavnici Katedre za farmakologiju pripremaju ekspertska mišljenja o farmakološko-toksikološkoj dokumentaciji lekova koji se stavljaju u promet u Srbiji.

Katedra za farmakologiju organizuje i učestvuje u kursevima kontinuirane edukacije za farmaceute, uključena je u različite vannastavne aktivnosti studenata i angažovana u vođenju studentskih naučno-istraživačkih radova.