Naučno-istraživački projekti u oblasti osnovnih istraživanja

Tabela. Naučno-istraživački projekti u oblasti osnovnih istraživanja, finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u kojima je Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet noseća NIO

Table. National scientific projects co-funded by Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development with University of Belgrade – Faculty of Pharmacy as coordinator – Fundamental research projects

Redni broj

Naziv projekta

Project title

Oblast istraživanja/šifra projekta + link ka dodatnim podacima o projektu

Field of research

 

Rukovodilac/koordinator projekta ispred Farmaceutskof fakulteta

Coordinator

 

Spisak istraživača/ukupan broj istraživač meseci

Investigators

 

 

Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog

stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim

bolestima: genetički i biohemijski markeri

 

Interactive role of dyslipidemia, oxidative stress and

inflammation in atherosclerosis and other diseases: genetic

and biochemical markers

 

Medicina

Medicine

 

OI 175035

 

Detaljnije/Details

 

Prof. dr Vesna Spasojević-Kalimanovska 

 

Vesna Spasojević-Kalimanovska,

Nataša Bogavac-Stanojević,

Jelena Kotur-Stevuljević,

Violeta Dopsaj,

Aleksandra Zeljković,

Aleksandra Stefanović,

Jelena Vekić,

Ana Ninić,

Miron Sopić,

Dragana Lakić,

Vesna Srećković-Dimitrijević,

Branislava Milenković,

Jasmina Ivanišević,

Jelena Munjas,

Milica Miljković,

Tamara Gojković,

Sandra Vladimirov,

Marija Mihajlović,

Tamara Antonić

Sanja Vujčić

 

Ukupan broj istraživač meseci: 160

 

 Biomarkeri oštećenja i disfunkcije organa

 

Biomarkers of organ damage and dysfunction

Medicina

Medicine

 

OI 175036

 

Detaljnije/Details 

prof. dr Svetlana Ignjatović 

 

Svetlana Ignjatović

Duško Mirković

Vesna Pešić

Marin Jukić

Dušanka Stanić

Neda Milinković

Jelena Petrović

Marija Sarić

Filip Milosavljević

Andrijana Milošević Georgijev

 

Ukupan broj istraživač meseci saradnika sa Farmaceutskog fakulteta: 72

 

Ukupan broj istraživač meseci na projektu: 118

 

 

Ispitivanje mehanizama dejstva, interakcija i toksičnih efekata adjuvantnih analgetika

 

Examination of mechanisms of action, toxicity and interactions of adjuvant analgesics

 

Medicina

Medicine

 

OI 175045

 

Detaljnije/Details

 

 prof. dr Radica Stepanović-Petrović

 

Radica Stepanović-Petrović /8

Maja Tomić /8

Ana Micov /8

Uroš Pecikoza /8

Milja Vuković /8

Silvana Petrović /2

Jelena Kukić-Marković /2

 

 

 

 

Plastičnost imunskog sistema tokom starenja: imunomodulatorni potencijal estrogena

 

Immune system plasticity during aging: Immunomodulatory capacity of oestrogens

 

Medicina

Medicine

 

OI 175050

 

Detaljnije/Details

 prof. dr Gordana Leposavić

 

Gordana Leposavić /8

Nevena Arsenović-Ranin /6 

Zorica Stojić-Vukanić /6

Mirjana Nacka-Aleksić /8

Biljana Bufan /3

Marija Stojanović /8

Jasmina Đuretić /3

 

 

Bihejvioralni efekti ponavljane primene novosintetisanih supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABA A receptora: poređenje sa standardnim psihofarmakološkim lekovima

 

Behavioral еffects following repeated administration of newly synthesized ligands selective for distinct subtypes of GABAA receptor benzodiazepine binding site: comparison with standard psychopharmacologic drugs

 

Medicina

Medicine

 

OI 175076

 

Detaljnije/Details

prof. dr Miroslav Savić 

 

Miroslav Savić /8

Marija Milić /0

Ivan Jančić /8

Bojan Batinić /8

Branka Divović Matović /8

Aleksandar Obradović /0

Anja Santrač /12

Aleksandra Vidojević /12

Jovana Aranđelović /12

 

 

Ispitivanje efekta i mehanizma delovanja različitih vazodilatatornih supstanci na humanim bajpas graftovima

 

Investigation of the effect and mechanism of action of different vasodilator substances on the human bypass grafts

 

Medicina

Medicine

 

OI 175088

 

Detaljnije/Details

 

 prof. dr Aleksandra Novaković

 

Aleksandra Novaković /8

Marija Marinko /8

Goran Janković /12

 

 

Kompjutersko dizajniranje, sinteza i biološka evaluacija novih heterocikličnih jedinjenja kao selektivnih inhibitora tumorogeneze

 

Computational design, synthesis and biological evaluation of novel heterocyclic compounds as selective anticancer agents

 

Hemija

Chemistry

 

OI 172009

 

Detaljnije/Details

 

prof. dr Vladimir Savić 

 

Vladimir Savić

Zorana Tokić

Slavica Erić

Milena Simić

Miloš Petković

Predrag Jovanović

Miloš Jovanović

Stefan Mijatović

 

Sinteza,kvantitativni odnos izmedju strukture i dejstva , fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci

 

Synthesis, Quantitative Structure/Properties and Activity Relationship, Physical-Chemical Characterization and Analysis of Pharmacologically Active Substances.

Hemija

Chemistry

 

OI 172033

 

Detaljnije/Details

prof. dr Danica Agbaba 

 

Danica Agbaba

Katarina Nikolić

Slavica Oljačić

Mira Zečević

Biljana Otašević

Ana Protić

Gordana Popović

Mira Čakar

Mara Aleksić

Valentina Radulović

Nevena Veljković

Igor Mrdović

Žarko Gagić

Marija Popović

Teodora Đikić

Dušan Ružić

Darija Obradović

Nevena Maljurić

Nemanja Đoković

Milica Radan

Marija Mitrović          

Jovana Krmar  

 

 

 

Razvoj molekula sa antiinflamatornim i kardioprotektivnim dejstvom: strukturne modifikacije, modelovanje, fizičkohemijska karakterizacija i formulaciona ispitivanja

 

Development of molecules with antiinflammatory and cardioprotective activity: structural modifications, modelling, physicochemical characterization and formulation investigations

 

Hemija

Chemistry

 

OI 172041

 

Detaljnije/Details

 

prof. dr Sote Vladimirov 

 

Katarina Karljiković-Rajić /6

Zorica Vujić /6

Vesna Kuntić /6

Vladimir Savić /2

Jasmina Brborić /6

Olivera Čudina /6

Snežana Savić /2

Branka Ivković /6

Bojan Marković /6

Milkica Crevar-Sakač /6

Jelena Savić /6

Bojan Čalija /2

Vladimir Dobričić /8

Ivana Pantelić /2

Jelena Bošković /12

 

Ukupan broj istraživač meseci: 82

 10.

 

Modelovanje različitih hromatografskih sistema sa hemometrijskim pristupom u farmaceutskoj analizi

 

Modelling of different chromatographic systems with chemometrical approach in pharmaceutical analysis

 

 

Hemija

Chemistry

 

OI 172052

 

Detaljnije/Details

 

 

dr Mirjana Medenica, redovni profesor u penziji

 

Mirjana Medenica /0

Darko Ivanović /0

Biljana Stojanović /8

Anđelija Malenović /8

Ana Stajić /12

Milena Rmandić, /12

 11.

 

Ispitivanje lekovitog potencijala biljaka: morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija

 

Investigation on medicinal potential of plants: morphological, chemical and pharmacological characterisation

 

Biologija

Biology

 

OI 173021

 

Detaljnije/Details

 

 prof. dr Nada Kovačević

Branislava Lakušić /8

Violeta Slavkovska /6

Nada Kovačević /8

Silvana Petrović /6

Zoran Maksimović /2

Tatjana Kundaković /6

Milica Pavlović-Drobac /6

Jelena Kukić-Marković /0

Mirjana Marčetić /6

Marina Milenković /6

Silva Dobrić (spoljašnji saradnik) /2

Marjan Niketić

(spoljašnji saradnik) /2

Stevan Samardžić /12

Ljuboš Ušjak /12

Violeta Milutinović /12

Danilo Stojanović /8

Jelena Radović /12

Jelena Arsenijević /12

 

Ukupan broj istraživač meseci: 126

 

12.

 

Aberacije ćelijskog ciklusa i uticaj oksidativnog stresa na neurodegenerativne procese i malignu transformaciju ćelije

 

Cell Cycle Aberrations and the Impact of Oxidative Stress in Neurodegenerative Processes and Malignant Transformation of the Cell

 

Biologija

Biology

 

OI 173034

 

Detaljnije/Details

 

prof. dr Biljana Spremo-potparević

 

Biljana Spremo-Potparević /8

Lada Živković /8

Dijana Topalović /4

Andrea Čabarkapa/12

Marija Bruić/12

 

 

Tabela. Naučno-istraživački projekti u oblasti osnovnih istraživanja, finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u kojima je Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet jedna od NIO-realizatora (koordinator podprojekta)

Table. National scientific projects co-funded by Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development with University of Belgrade – Faculty of Pharmacy as participant – fundamental research projects

Redni broj

Naziv projekta

Project title

Oblast istraživanja/šifra projekta + link ka dodatnim podacima o projektu

Field of research

Rukovodilac/koordinator projekta

Coordinator

 

Spisak saradnika angažovanih na Farmaceutskom fakultetu/ukupan broj istraživač meseci

Investigators

 

 

Bazična i kliničko farmakološka istraživanja mehanizama dejstva i interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu

Experimental and clinical-pharmacological research into the mechanism of action and drug interactions in nervous and cardiovascular system

 

Medicina

Medicine

OI 175023

Detaljnije/Details

Nosilac projekta: Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac: prof. dr Milica Prostran

 

 

 

Branislava Miljković /8

Sandra Vezmar Kovačević /8

Katarina Vučićević /8

Marija Jovanović /8

Milena Kovačević /8

Maša Roganović /8

Ana Homšek /8

 

 

Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih primena pod neravnotežnim uslovima.

Dynamics of nonlinear physicochemical and biochemical systems with modeling and predicting of their behavior under nonequilibrium conditions

 

 

Hemija

Chemistry

OI 172015

https://www.researchgate.net/project/Dynamics-of-nonlinear-physicochemical-and-biochemical-systems-with-modeling-and-predicting-of-their-behavior-under-nonequilibrium-conditions-2

Detaljnije/Details

 

Nosilac projekta: Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

 

Rukovodilac: dr Ljiljana Kolar-Anić,

 

 

 

Nataša Pejić /4

Slavica Blagojević /4

 

 

 

 

Sinteza, modelovanje, fizičko-hemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala

Synthesis, modeling, physical-chemical and biological properties of organic compounds and corresponding metal complexes

 

Hemija

Chemistry

 

OI 172016

Detaljnije/Details

 

Nosilac projekta: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Rukovodilac: prof. dr Srećko Trifunović

 

 

Leposava Pavun /1

 

 

Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih supstanci

Oxide-based environmentally-friendly porous materials for genotoxic substances removal

 

Hemija

Chemistry

OI 172018

Detaljnije/Details

 

Nosilac projekta: Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac: prof. dr Vera Dondur

 

 

Danina Krajišnik /4

 

 

Elektroprovodni i redoks-aktivni polimeri i oligomeri: sinteza, struktura, svojstva i primena

Electrically conductive and redox-active polymers and oligomers: synthesis, structure, properties and application

 

Hemija

Chemistry

 

OI 172043

Detaljnije/Details

 

Nosilac projekta: Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac: prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović

 

Snežana Uskoković-Marković

 

Alekdsandra Janošević Ležaić

 

 

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama

Geometry, Education and Visualization with Applications

 

Matematika

Mathematics

 

OI 174012

Detaljnije/Details

Nosilac projekta: Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac projekta: prof. dr Zoran Rakić

 

Marija Minić /7

 

 

Modeliranje i numeričke simulacije složenih višečestičnih sistema

Modeling and numerical simulations of complex physical systems

 

Fizika

Physics

 

OI 171017

Detaljnije/Details

 

Nosilac projekta: Institut za fiziku - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Rukovodilac projekta: dr Antun Balaž

 

Neli Kristina Todorović-Vasović