Projekti čiji je nosilac Farmaceutski fakultet

Projekti u okviru programa osnovnih istraživanja

r.b. Naziv projekta Oblast Rukovodilac projekta Angažovani istraživači
(broj meseci)
1. Kompjutersko dizajniranje, sinteza i biološka evaluacija novih heterocikličnih jedinjenja kao selektivnih inhibitora tumorogeneze Hemija
172009
Vladimir Savić Vladimir Savić; Slavica Erić; Milena Simić; Miloš Petković; Zorana Tokić; Katarina Ilić
2. Sinteza, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci Hemija
172033
Danica Agbaba Danica Agbaba; Ljiljana Živanović; Mira Zečević; Gordana Popović; Mira Čakar; Vera Kapetanović; Mara Aleksić; Slavica Filipić; Biljana Otašević; Ana Protić; Valentina Radulović
3. Razvoj molekula sa antiinflamatornim i kardioprotektivnim dejstvom: strukturne modifikacije, modelovanje, fizičkohemijska karakterizacija i formulaciona ispitivanja Hemija
172041
Sote Vladimirov Sote Vladimirov; Katarina Karljiković-Rajić; Jela Milić; Gordana Vuleta; Zorica Vujić; Vesna Kuntić; Vladimir Savić; Jasmina Brborić; Olivera Čudina; Snežana Savić; Sanda Dilber; Jadranka Odović; Branka Ivković; Bojan Marković; Milkica Crevar Jelena Savić; Bojan Čalija; Anđelka Kovačević; Ivana Jakšić; Milica Lukić
4. Modelovanje različitih hromatografskih sistema sa hemometrijskim pristupom u farmaceutskoj analizi. Hemija
172052
Mirjana Medenica Mirjana Medenica; Darko Ivanović; Biljana Stojanović; Anđelija Malenović; Nađa Kostić
5. Ispitivanje lekovitog potencijala biljaka: morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija Biologija
173021
Nada Kovačević Nada Kovačević; Radiša Jančić; Branislava Lakušić; Silvana Petrović; Zoran Maksimović; Marina Milenković; Tatjana Kundaković; Violeta Slavkovska; Milica (Pavlović) Drobac; Jelena (Kukić) Marković; Mira (Simić) Marčetić; Zvezdana Došlov-Kokoruš
6. Aberacije ćelijskog ciklusa i uticaj oksidativnog stresa na neurodegenerativne procese i malignu transformaciju ćelije Biologija
173034
Biljana Potparević-Spremo Biljana Potparević; Bosiljka Plećaš; Lada Živković
7. Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri Medicina
175035
Zorana Jelić-Ivanović Zorana Jelić-Ivanović; Slavica Spasić; Vesna Spasojević- Kalimanovska; Violeta Dopsaj; Nataša Bogavac- Stanojević; Jelena Kotur- Stevuljević; Aleksandra Zeljković; Jelena Vekić; Aleksandra Stefanović; Ana Vujović; Miron Sopić; Jasmina Ivanišević; Dragana Lakić
8. Biomarkeri oštećenja i disfunkcije organa Medicina
175036
Svetlana Ignjatović Svetlana Ignjatović; Nada Majkić-Singh; Mirjana Đukić; Duško Mirković; Sanja Stanković; Vesna Pešić; Andrijana Milošević
9. Ispitivanje mehanizama dejstva, interakcija i toksičnih efekata adjuvantnih analgetika Medicina
175045
Radica Stepanović-Petrović Radica Stepanović-Petrović; Nenad Ugrešić; Silvana Petrović; Maja Tomić; Jelena Kukić-Marković; Ana Micov
10. Plastičnost imunskog sistema tokom starenja: Imunomodulatorni potencijal estrogena Medicina
175050
Gordana Leposavić Gordana Leposavić; Nevena Arsenović-Ranin; Zorica Stojić-Vukanić; Vesna Pešić
11. Bihejvioralni efekti ponavljane primene novosintetisanih supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABA A receptora: poređenje sa standardnim psihofarmakološkim lekovima Medicina
175076
Miroslav Savić Miroslav Savić; Marija Milinković; Jovana Divljaković
12. Ispitivanje efekta i mehanizma delovanja različitih vazodilatatornih supstanci na humanim bajpas graftovima Medicina
175088
Nenad Ugrešić Nenad Ugrešić; Aleksandra Noakovići; Marija Pavlović

Projekti u okviru programa tehnološkog razvoja

r.b. Naziv projekta Oblast Rukovodilac projekta Angažovani istraživači
(broj meseci)
1. Morfološka, hemijska, farmakološka i agronomska karakterizacija panonskog timijana (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), sa ciljem njegove održive proizvodnje u intenzivnom sistemu ratarenja Poljoprivreda i biotehnologije
31089
Zoran Maksimović Zoran Maksimović; Milica Drobac
2. Razvoj proizvoda i tehnologija koje obezbeđuju željeno oslobađanje lekovitih supstanci iz čvrstih farmaceutskih oblika Materijali i hemijske tehnologije
34007
Svetlana Ibrić Zorica Đurić; Marija Primorac; Svetlana Ibrić; Jelena Parojčić; Dragana Vasiljević; Jelena Petrović; Ljiljana Đekić; Sandra Grbić; Ivana Mašić; Jelena Jocković
3. Razvoj mikro- i nanosistema kao nosača za lekove sa antiinflamatornim delovanjem i metoda za njihovu karakterizaciju Materijali i hemijske tehnologije
34031
Snežana Savić Snežana Savić; Gordana Vuleta; Jela Milić; Sote Vladimirov; Katarina Karljiković-Rajić; Zorica Vujić; Vesna Kuntić; Jasmina Brborić; Olivera Čudina; Jadranka Odović; Danina Krajišnik; Bojan Čalija; Anđelka Kovačević; Milica Lukić; Ivana Jakšić; Bojan Marković; Milkica Crevar; Jelena Savić