Nastava

Nastava na Katedri za Opštu i neorgansku hemiju obuhvata: 

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi nastave

ESPB

Studijski program

F1O3

Opšta i neorganska hemija

I

AO

O

60+30

6

MF

B1O3

Opšta i neorganska hemija

I

AO

O

60+30

6

MF-MB

F2I6

Hemija bioelemenata

IV

NS

IB

15+15

3

MF-MB

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar

Nastavnici i saradnici Katedre su obezbedili potrebnu nastavnu literaturu i time omogućili studentima kvalitetno i efikasno studiranje.