Prestanak statusa studenta

Prestanak statusa studenta

OBAVEŠTENJE O PRESTANKU STATUSA STUDENTA STUDENTIMA SVIH STEPENA STUDIJA SHODNO ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU(„SL. GLASNIK RS“, BR. 88/17, 67/19)  I STATUTU UNIVERZITETA U BEOGRADU (28.02.2018., GLASNIK UNIVERZITETA U BEOGRADU, BR. 201) 

  1. Studenti upisani na osnovne studije do 10. septembra 2005. godine, mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima  studija, najkasnije do kraja školske 2022/2023.godine
  2. Studenti upisani na magistarske studije do 10. septembra 2005. godine, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2021/2022.godine 
  1. Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili  doktorsku disertaciju do 10. septembra 2005. godine, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2020/2021. godine 
  1. Status studenta, upisanog na integrisane, specijalističke i doktorske akademske studije, prestaje ako student ne završi studije u roku od:

            - dve školske godine – ako studijski program traje jednu školsku godinu;

            - tri školske godine – ako studijski program traje jednu i po školsku godinu;

            - četiri školske godine – ako studijski program traje dve školske godine;

            - šest školskih godina – ako studijski program traje tri školske godine;

            - deset školskih godina – ako studijski program traje pet školskih godina;

Ako je studijski program započeo u prolećnom semestru, rok se računa od početka toga semestra. U ovaj rok ne računa se vreme mirovanja prava i obaveza, odobrenog studentu u skladu sa statutom.

Studentu se na lični zahtev, podnet pre isteka ovih rokova, može produžiti rok za završetak studija do isteka roka u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa.

Status studenta prestaje i u slučaju:

1) završetka studija;

2) ispisivanja sa studija;

3) neupisivanja školske godine;

4) izricanja disciplinske mere isključenja sa studija.

Student koji studira uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste zadržava status studenta do isteka roka koji se određuje u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa. Nakon isteka dvostrukog broja školskih godina, ovako upisan student podnosi molbu da mu se odobri produžetak do trostrukog broja školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa.

Studenti upisani na studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/17) u skladu s odredbama čl. 82–88. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) mogu završiti studije po započetom studijskom programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, računato od dana početka studiranja tog studijskog programa. Ovi studenti  imaju pravo da nastave započete studije u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/17)

Studentu kome je produžen rok za završetak studija po članu 93. Statuta Univerziteta (“Glasnik Univerziteta u Beogradu”, br. 186/15-prečišćeni tekst i 189/16), može se, na lični zahtev, produžiti rok za završetak studija najviše do trostrukog broja školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa

Po isteku roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa integrisanih, specijalističkih i doktorskih akademskih studija i isteka produžetka roka dobijenog na lični zahtev studenta, student se, ukoliko želi, može ponovo upisati na studijski program. U slučaju ponovnog upisa, student se prijavljuje na konkurs, uz obavezno polaganje prijemnog ispita i/ili ispunjenje ostalih uslova potrebnih za upis na studijski program. Student upisan na studije na ovaj način ulazi u akreditovanu kvotu za dati studijski program.