Konkurs za upis na master akademske studije Dijetetski i kozmetički proizvodi u unapređenju kvaliteta života

Univerzitet u Beogradu

Farmaceutski fakultet

raspisuje

KONKURS

Za upis studenata u školskoj 2024/25. godini na

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 Studijski program za koji se Konkurs raspisuje, a koji se izvodi na srpskom jeziku:

 -           Dijetetski i kozmetički proizvodi u unapređenju kvaliteta života (60 ESPB)                             

Na master akademske studije u školskoj 2024/25. godini prima se ukupno 30 kandidata: 15 kandidata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 15 kandidata koji se sami finansiraju. Odlukom Vlade Republike Srbije (Sl. glasnik broj 50 od 7. juna 2024. godine) Farmaceutskom fakultetu odobren je upis na dodatna budžetska mesta za studente romske nacionalne manjine (1 mesto) i studente sa invaliditetom (1 mesto). U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete ukupan broj studenata upisanih na studijski program, koji uključuje broj redovnih budžetskih mesta, broj budžetskih mesta definisanih afirmativnim merama po Odluci Vlade, kao i broj upisanih studenata koji sami finansiraju studije, ne može biti veći od broja studenata iz dozvole za rad visokoškolske ustanove. U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, broj samofinansirajućih studenata (15) će biti umanjen, ako pravo upisa steknu studenti po navedenim afirmativnim akcijama.

U prvu godinu master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije i koje je ostvarilo:

-           najmanje 240 ESPB bodova, kao i lice koje je završilo osnovne akademske studije od 180 ESPB i master akademske studije od 120 ESPB bodova.

-           koje je završilo integrisane akademske studije i koje je ostvarilo 300 ESPB bodova

-           lice koje ima stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) ima pravo na upis na master akademske studije i to ukoliko ima stečeno obrazovanje u trajanju od najmanje osam semestara

i ukoliko su sva navedena lica stekla obrazovanje iz oblasti zdravstvene struke (medicina, farmacija, stomatologija, veterina, defektologija), društveno - humanističkih nauka (sport i fizičko vaspitanje), prirodnih nauka (biologija, hemija) ili tehničko-tehnoloških nauka (farmaceutsko  inženjerstvo, farmaceutsko-kozmetičke tehnologije, prehrambena tehnologija, prehrambeno inženjerstvo, biotehnologija, prehrambena tehnologija i bezbednost hrane, prehrambena tehnologija i biotehnologija, biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija), koji imaju interes za dijetetske i kozmetičke proizvode i njihovu ulogu u unapređenju kvaliteta života. Potrebno je znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Kandidati koji konkurišu za upis na master akademske studije treba da ispune opšte uslove konkursa za upis koji je objavio Univerzitet u Beogradu i uslove propisane Pravilnikom o master akademskim studijama na Farmaceutskom fakultetu.

Student koji je prethodno završio integrisane/master akademske studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta, ne može biti upisan u prvu godinu master studija u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene, dužine studiranja na prethodnim studijama, a prema merilima utvrđenim opštim aktom fakulteta, odnosno Univerziteta.

 1. Za lice koje je završilo osnovne akademske studije (240 ESPB) ili integrisane studije (300 ESPB) vrednuje se prosečna ocena i dužina studiranja na tim studijama izražena u godinama. Za ove kandidate opšta prosečna ocena (OPO) se računa tako što se prosečna ocena (PO) tokom prethodno završenih studija računa prema dužini završenog studijskog programa (DSP) prema formuli: OPO = PO x DSP / DS
 1.  Za lice koje je nakon završenih trogodišnjih osnovnih akademskih studija (180 ESPB) završilo dvogodišnje master akademske studije (120 ESPB), kao i za lica koja su nakon završenih četvrogodišnjih osnovnih akademskih studija (240 ESPB) završila jednogodišnje master akademske studije (60 ESPB), opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):
  Opšta prosečna ocena (OPO) = OcOS × OSbod + OcMS × MSbod/OSbod + Msbod
 1.  Za lice koje ima stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007– autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) vrednuje se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji. 

Kandidat strani državljanin, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Osobe koje poseduju stranu visokoškolsku ispravu, moraju postupak priznavanja za potrebe nastavka obrazovanja započeti najkasnije do 17.9.2024. godine. Strana dokumenta predata nakon ovog roka, omogućavaju konkurisanje za upis tek sledeće školske godine.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin i u toku celog školovanja plaća školarinu.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:

      1. potvrdu da vlada srpskim jezikom,

      2. prijavni list (dobija se na Fakultetu),

      3. originalni izvod iz matične knjige rođenih preveden kod  sudskog tumača,

      4. prilikom upisa potvrdu o regulisanom boravku-MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd,

      5. prilikom upisa kandidat strani državljanin  je  dužan  da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran- Odeljenje za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd.

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako ima rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu i upis konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Osobe koje poseduju stranu visokoškolsku ispravu, moraju postupak priznavanja za potrebe nastavka obrazovanja započeti najkasnije do 17.9.2024. godine. Strana dokumenta predata nakon ovog roka, omogućavaju konkurisanje za upis tek sledeće školske godine.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja u školskoj 2024/25. godini mogu se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući i pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je predati rešenje o priznavanju visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu ili potvrdu o tome da je postupak u toku. Osobe koje poseduju stranu visokoškolsku ispravu, moraju postupak priznavanja za potrebe nastavka obrazovanja započeti najkasnije do 17.9.2024. godine. Strana dokumenta predata nakon ovog roka, omogućavaju konkurisanje za upis tek sledeće školske godine.

Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez priznavanja, sem ukoliko se ne radi o završenom programu međunarodne mature ili nekoj drugoj stranoj srednjoj školi koju su završili u inostranstvu ili u Republici Srpskoj. Susedne zemlje u smislu ove odredbe su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora. Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju pisanom izjavom (formular se dobija na Fakultetu) pri predaji konkursne dokumentacije.

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje, koji je stipendista Programa „Srbija za Srbe iz regiona“, prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na studije, podnosi i potvrdu Ministarstva prosvete o statusu stipendiste.

Napomena: Upis lica sa invaliditetom, odnosno pripadnika romske nacionalne manjine, koja su primenom Programa afirmativnih mera upisala i završila osnovne akademske studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta, na master akademske studije mogu da se upisuju primenom Programa afirmativnih mera, na osnovu Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta i ukoliko se kandidati za takav program izjasne.

Za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave. Kandidati koji poseduju strane visokoškolske isprave, mogu konkurisati za upis master akademskih studija uz rešenje  o  priznavanju  strane visokoškolske isprave  za  potrebe  nastavka  studija  na  Univerzitetu,  odnosno  uz  posedovanje potvrde  o  započetom  postupku  priznavanja  za  potrebe  nastavka  studija  na Univerzitetu.

Pravo  upisa  na  master akademske studije u školskoj 2024/2025. godini u ovom (prvom) upisnom roku imaju sva lica koja su prethodne nivoe obrazovanja završili najkasnije do 2. oktobra 2024. godine.

Diploma i dodatak diplomi podneti prilikom prijave za konkurs smatraće se ispravnim visokoškolskim ispravama ako su izdate od strane akreditovane visokoškolske ustanove za akreditovani studijski program.

Kandidat koji je završio studije po propisima koji su važili do donošenja Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) uz diplomu, umesto dodatka diplomi obavezno dostavlja uverenje o položenim ispitima.

Kandidat kome nije izdata diploma, prilikom upisa podnosi uverenje o diplomiranju sa uverenjem o položenim ispitima, s tim da, najkasnije u roku od godinu dana, dostavi Fakultetu diplomu i dodatak diplomi o završenom prethodnom stepenu visokog obrazovanja.

Diploma o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja na akademskim studijama koju je kandidat stekao uz priznavanje dela studijskog programa strukovnih studija prvog stepena, smatra se valjanom za upis na drugi i treći stepen studija samo ukoliko obim priznatih ispita sa studijskog programa strukovnih studija ne prelazi 30% ukupnog obima studijskog programa akademskih studija na kom je diploma stečena (72/240 ESPB bodova, odnosno 54/180 ESPB bodova u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa.

Fakultet je dužan  da proveri podnete visokoškolske isprave i ukoliko

utvrdi da isprava nije izdata u skladu sa važećim propisima, kandidat nema pravo na upis.

Ukoliko se naknadno utvrdi da isprava o završenom prethodnom stepenu studija ima nedostatke, sprovodi se postupak poništavanja upisa, u skladu sa Zakonom.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom rasporedu.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se u Odseku za nastavu i studentska pitanja) podnose fotokopije sledećih dokumenata: 

-           kopiju diplome i dodatak diplomi (uverenje o položenim ispitima ukoliko kandidat nema dodatak diplomi), odnosno uverenje o prethodno završenom stepenu obrazovanja i uverenje o položenim ispitima ukoliko nije dobio diplomu

-           dokaz o uplati naknade u iznosu od 3.000,00 u svrhu troškova prijave na konkurs, uplaćenih na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189,

-           rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu da je postupak priznavanja radi nastavka obrazovanja započet (za kandidate koji imaju stranu visokoškolsku ispravu),

-           za kandidate koji su prethodno završili integrisane/master akademske studije – izjava da nisu bili na budžetu (dobija se na Fakultetu)

-           izjavu kojom se ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da mogu izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka za potrebe procesa konkursa za upis i radi studiranja, da lični podaci koje je kandidat dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima

-           potpisana izjava da je kandidat romske nacionalnosti (kandidat je mora potpisati lično) 

-           preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine (Detaljnije o upisu kroz program Upis lica po afirmativnoj meri romske nacionalne manjine)

-           rešenje rektora Univerziteta u Beogradu o utvrđivanju prava na upis primenom afirmativne mere za lica sa invaliditetom (Detaljnije o upisu kroz program Upis lica po afirmativnoj meri sa invaliditetom)

Po potrebi, Fakultet može tražiti od kandidata i druga dokumenta.

Uz ova dokumenta dostavljaju svoju kraću biografiju. Dokumenta se podnose lično (u suprotnom lice koje podnosi dokumenta za kandidata mora da ima zvanično ovlašćenje overeno kod notara) u Odseku za nastavu Fakulteta, radnim danima, u periodu od 2. 9. 2024. do 2. 10. 2024. godine u vremenu od 9 do 14 časova. O opštim uslovima Konkursa Univerziteta u Beogradu, kandidati se mogu informisati na internet stranici Univerziteta u Beogradu.

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENjA ŽALBI

Objavljivanje liste prijavljenih kandidata sa podacima 3.10.2024. godine u 12 časova. Prigovori Komisiji na tačnost podataka podnose se pismeno 3.10.2024. godine od 12 do 15 časova, preko Arhive Fakulteta ili putem e-maila sonja.buzadzic@pharmacy.bg.ac.rs

Objavljivanje preliminarne rang liste 7. 10. 2024. godine u 12 časova.

Kandidat može podneti žalbu LIČNO, preko Arhive Fakulteta, nadležnoj Komisiji Fakulteta na regularnost postupka utvrđenog konkursom i svoje mesto na rang listi 8.10.2024. godine u vremenu od 9,00 do 13,00 časova i 9.10.2024. godine u vremenu od 8 do 10 časova.

Saopštavanje odluke Komisije po žalbi kandidata 9.10.2024. godine u 11,00 časova.

Podnošenje žalbe dekanu Fakulteta u drugostepenom postupku na odluku Komisije 9. 10. 2024. godine od 11 do 14,30 časova.  

Saopštavanje odluke dekana Fakulteta 9. 10. 2024. godine u 15 časova.

Konačna rang lista biće objavljena na sajtu Fakulteta 9. 10. 2024. godine u 15,30 časova.

Upis primljenih kandidata će se obaviti 11. 10. 2024. godine u vremenu od 9 do 14,30 časova (isključivo upis kandidata koji su ostvarili pravo da se finansiraju sa budžeta) i 14. 10. 2024. godine u vremenu od 9 do 14,30 časova, u Odseku za nastavu i studentska pitanja.

Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično, u suprotnom lice koje upisuje studenta mora da ima zvanično ovlašćenje za upis overeno kod notara. Prilikom upisa potrebno je priložiti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave)
 2. Izvod iz knjige državljana (za strane državljane, original ili overena fotokopija)
 3. Diploma/uverenje o završenom studijskom programu (original ili overena fotokopija)
 4. Jedan obrazac ŠV-20 (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 5. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 6. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm   
 7. Dokaz o uplati školarine
 8. Uplatnicu na iznos od 2.200,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta 840-1127666-05, na ime administrativnih troškova upisa na studijski program
 9. Neophodno je prilikom upisa podneti Rešenje rektora o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu
 10. Ugovor (dobija se na Fakultetu)
 11. Izjava i obaveštenje (dobijaju se na Fakultetu)

NAPOMENA: Sve eventualne izmene Konkursa biće blagovremeno objavljene na internet stranici Fakulteta.

Za sve informacije zainteresovani kandidati se mogu javiti Odseku za nastavu i studentska pitanja na telefone: 3951-362.