Prestanak statusa studenta

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA KOJI SU UPISALI MAGISTARSKE STUDIJE DO STUPANJA

NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („SL. GLASNIK RS“, BR. 76/2005, 100/2007 – AUTENTIČNO TUMAČENJE, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 I 99/2014, 45/2015 – AUTENTIČNO TUMAČENJE I 68/2015)

 
 

Po Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, studenti koji su upisali magistarske studije do stupanja na snagu ovog Zakona, imaju pravo da završe ove studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine, odnosno najkasnije do 30. septembra 2018. godine.