Dr sc. Aleksandra Novaković

Dr sc. Aleksandra Novaković

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za farmakologiju
Prostorija: B/105
Telefon: +381 11 3951-275, 3951-281
Fax: +381 11 3972-840
Emailaleksn@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr Aleksandra Novaković je vanredni profesor na Katedri za farmakologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom “Uporedna analiza antivazokonstriktornog efekta modulatora kalijumovih kanala na izolovanoj veni safeni i unutrašnjoj torakalnoj arteriji”, odbranila je 2001. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički rad iz Farmaceutske informatike odbranila je 2003. god. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku tezu pod nazivom “Analiza efekta rezveratrola na izolovanim krvnim sudovima ljudi i životinja”, odbranila je 2005. godine na Medicinskom fakultetu.

Nagradu za najbolje mlade magistrante od Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj dobila je 2002. godine.

Dr Aleksandra Novaković učestvuje u izvođenju nastave iz dva predmeta, farmakologije i farmakoterapije, za studente Farmaceutskog fakulteta. Pored toga, uključena je u nastavu organizovanu za doktorante i specijalizante na Farmaceutskom fakultetu.

Mentor i član Komisija za odbranu diplomskih i specijalističkih radova, kao i doktorskih teza.

Dr Aleksandra Novaković saradnik je Odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU. Od 2013. član je Programskog saveta Centra za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta.

Recenzent je radova u međunarodnim časopisima:Pharmacological Research, Experimental Gerontology, The Journal of Cardiovascular Pharmacology, Medicinal Chemistry.

Rukovodilac je međunarodnog projekta (bilateralna naučna i tehnološka saradnja između Republike Srbije i Narodne Republike Kine (2013-2015)) pod nazivom »Ispitivanje efekta i mehanizma dejstva različitih vazodilatatornih supstanci na humanim bajpas graftovima« .

Uključena je u 2 nacionalna projekta: (2011-2014) projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (P175088) pod nazivom »Ispitivanje efekta i mehanizma delovanja razlišitih vazodilatatornih supstanci na humanim bajpas graftovima« čiji je nosilac Farmaceutski fakultet; (2008- ) projekat SANU »Patološka morfologija i morfološko-kliničke korelacije u kardiovaskularnim bolestima« čiji je rukovodilac akademik Vladimir Kanjuh.

Do sada je održala 3 predavanja po pozivu i imala 7 usmenih prezentacija radova na medjunarodnim i nacionalnim kongresima.

Oblast naučno-istraživačkog rada dr Aleksandre Novaković je kardiovaskularna farmakologija. Iz ove oblasti do sada je objavila 68 radova i saopštenja, i to: 10 naučnih radova u međunarodnim časopisima koje indeksira Science Citation Index,, 6 radova u časopisima nacionalnog značaja, 3 rada u tematskim zbornicima međunarodnog značaja, 1 poglavlje u monografiji nacionalnog značaja, 3 rada saopštena na skupu nacionalnog značaja štampana u celini, 30 saopštenja sa skupa međunarodnog značaja i 15 saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampana u izvodu.

Koautor je Praktikuma iz farmakologije i udžbenika Farmakoterapija za farmaceute.    
 
  • Novakovic A, Pavlovic M, Milojevic P, Stojanovic I, Nenezic D, Jovic M, Ugresic N, Kanjuh V, Yang Q, He GW. Different potassium channels are involved in relaxation of rat renal artery induced by P1075. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2012;111(1):24-30.
  • Gao G, Bai XY, Xuan C, Liu XC, Jing WB, Novakovic A, Yang Q, He GW. Role of TRPC3 Channel in the Human Internal Mammary Artery. Arch Med Res. 2012;43(6):431-7.
  • Novakovic A, Pavlovic M, Stojanovic I, Milojevic P, Babic M, Ristic S, Ugrešić N, Kanjuh V, Yang Q and He GW. Different K+ channels are involved in relaxation of arterial and venous graft induced by nicorandil. Journal of Cardiovascular Pharmacology 2011;58(6):602-608.
  • Gojkovic-Bukarica Lj, Beleslin-Cokic B, Novakovic A, Peric M, Markovic-Lipkovski J, Cirovic S, Nezic D, Lesic A, Kanjuh V, Heinle H. The effects of potassium channel opener P1075 on the human saphenous vein and human internal mammary artery. Journal of Cardiovascular Pharmacology 2011;57(6):648-655.
  • Bukarica Gojkovic Lj, Novakovic A, Kanjuh V, Bumbasirevic M, Lesic A, and Heinle H. A Role of ion channels in the endothelium-independent relaxation of rat mesenteric artery induced by resveratrol. Journal of Pharmacological Sciences 2008;108(1):124-130.
  • Novakovic A, Bukarica Gojkovic Lj, Peric M, Nezic D, Djukanovic B, Lipkovski-Markovic J and Heinle H. The mechanism of endothelium-independent relaxation induced by the wine polyphenol resveratrol in human internal mammary artery. Journal of Pharmacological Sciences 2006;101(1):85-90.
  • Novakovic A, Bukarica Gojkovic Lj, Kanjuh V and Heinle H. Potassium channels mediated vasorelaxation of rat aorta induced by resveratrol. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2006;99(5):360-4.
  • Novakovic A, Bukarica Gojkovic Lj, Beleslin-Cokic B, Zigon Japundzic N, Sajic Z, Nezic D, Peric M, Djukanovic B and Kazic T. Differential Antivasoconstrictor effects of levcromakalim and rilmakalim on the isolated human mammary artery and saphenous vein. Journal of Pharmacological Sciences (Formerly The Japanese Journal of Pharmacology) 2003;92(2):108-114.