Dr sc. Svetlana Ibrić

Dr sc. Svetlana Ibrić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B309
Telefon: +381 11 3951-371
Fax: +381 11 3972-840
Email: svetlana.ibric@pharmacy.bg.ac.rs
URL:Dr Svetlana Ibrić je docent u Institutu za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, gde je odbranila i magistarski rad i doktorsku disertaciju.

Magistarski rad Dr Ibrić pod nazivom „Primena eksperimentalnog dizajna u ispitivanju brzine rastvaranje dikofenak natrijuma iz tableta“ nagrađen je godišnjom nagradom ICN Jugoslavija za 1998. godinu. Doktorsku disertaciju po nazivom „Primena veštačkih neuronskih mreža u formulaciji matriks tableta sa kontrolisanim oslobađanjem acetilsalicilne kiseline“ odbranila je 2002. godine.

Dr Svetlana Ibrić učestvuje u realizaciji nastave diplomskih i poslediplomskih studija u zvanju docenta u Institutu za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. Predaje i učestvuje u komisijama za odbranu specijalističkih radova na specijalizaciji iz Industrijske farmacije.

Od 2002. godine dr Svetlana Ibrić učestvuje u projektima Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja, Republike Srbije, kao i u tekućem projektu (2005 – 2007) Ministarstva nauke Republike Srbije, MHT 2.12.0102 B, kao saradnik.

Recezent je za 4 inostrana naučna časopisa.

Član je Komisije za akreditaciju Farmaceutskog fakulteta i Komisije za registraciju biljnih i tradicionalnih lekova Agencije za lekove Republike Srbije.

Imenovana je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije za eksperta iz oblasti Farmaceutska tehnologija.

Objavila je ukupno 115 radova i saopštenja. Dr Ibrić je objavila 16 radova u vodećim međunarodnim časopisima, više od 60 prezentacija na medjunarodnim naučnim skupovima, kao i dve monografije pod nazivom: „Primena veštačkih neuronskih mreža u farmacetuskog tehnologiji“ (2003) i „Primena

Istraživački interes: Primena optimizacionih tehnika u razvoju formulacije čvrstih doziranih oblika, matriks tablete, razvoj in vitro testa za ispitivanje brzine oslobađanja lekovite supstance iz lekovitih preparata, stabilnost lekova.

Nagrade:
Nagrada ICN Jugoslavija za nabolji magistarski rad za 1998. godinu.

Jezici: Engleski