Dr sc. Mirjana Đukić

Dr sc. Mirjana Đukić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za toksikologiju akademik Danilo Soldatović
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: objekat A, I sprat, 106
Telefon: +381 11 3951-308
Fax: +381 11 3972-840
Emailmirjana.djukic@pharmacy.bg.ac.rs 

CV

Radovi i posteri


Mirjana Đukić (Ćipović – devojačko prezime) je upisala studije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 1979/80 i diplomirala 1984. godine, sa prosečnom ocenom 8,52.

Profesionalna karijera: Nakon jednogodišnjeg staža u Apotekarskoj ustanovi Beograd, položila je državni ispit (1985). Radni staž na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu otpočela je kao saradnik, 01.12.1988. godine. U zvanje redovnog profesora izabrana je 14. novembra 2012. godine. Od 2007 godine, učestvuje u realizaciji teorijske nastave (predmet: Toksikologija s analitikom) osnovnih i poslediplomskih studija na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli, Bosna i Hercegovina.

Nastavni rad: U domenu nastavnog rada na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu učestvovala je u pripremanju programa za veći broj predmeta u okviru dodiplomskih i poslediplomskih studija na Katedri za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“. U okviru integrisanih studija, dopunila je nastavni program za dva osnovna predmeta (Kliničko toksikološke analize i Toksikologija s analitikom) i jedan izborni predmet (Akutna trovanja lekovima) je. 2008. godine je uvela je dva nova izborna predmeta za koje je odgovorni nastavnik: Slobodni radikali i antioksidansi – laboratorijska dijagnostika i Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom (u potpunosti je pripremila program teorijske i praktične nastave), koju se realizuje koršćenjem kompjuterskih sistema za učenje na daljinu, Moodle platforma za e-učenje. Bila je mentor za 27 odbranjenih diplomskih (završnih) radova i član je ovih komisija, kao i mentor jednog odbranjenog magistarskog rada kandidata Marijane Ćurčić, pod nazivom: Uloga azot(II)-oksida u neurotoksičnosti parakvata i dikvata. Tekuće, rukovodi izradom dveju doktorskih disertacija iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, oksidativnog stresa i terapije trovanja. Učestvuje u realizaciji teorijske nastave na specijalističkim akademskim studijama (dopunila program sa nekoliko nastavnih jedinica) iz Farmaceutskog menadžmenta i marketinga (FMM), na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo, Farmaceutskog fakulteta u Beogradu (u oblasti regulative i upravljanja farmaceutskim otpadom, kao i u oblasti OTC farmaceutskih preparata sa antioksidantnim delovanjem). Bila je mentor dva odbranjena specijalistička rada i član je komisija za odbranu specijalističkih radova (7).

Naučno-istraživački rad/usavršavanja: Magistarski rad pod nazivom Toksikološki efekti disulfirama na adrenergički sistem kod alkoholičara odbranila je 28.05.1996. godine, a doktorsku disertaciju, pod nazivom Slobodni radikali i antioksidativna zaštita u selektivno osetljivim strukturama mozga Wistar pacova pri akutnom trovanju parakvatom i dikvatom, 20. 06. 2001. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. U doktora farmaceutskih nauka je promovisana 29. 01 2002. godine. 
Bila je na postdoktoratskim studijama u dva navrata (u trajanju od po godinu dana, 2002-2003 i 2010-2011) u Americi u „Center for Free radical and Antioxidant health, Department of Environmental and Occupational Health, na Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh” kod eminentnog svetskog priznatog naučnika u ovoj oblasti prof dr Valeriana Kagana, čiji je dugogodišnji saradnik i pohađala je osam inostranih kurseva.

Učešće na projektima (saradnik): Domaći: Od 1996. godine učestvuje na domaćim projektima Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja (sada Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije) (ukupno 5). Tekuće (1): Preventivni, terapijski i etički pristup u prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, upalnom i proliferativnom odgovoru ćelije (III 41018, rukovodilac: prof. dr Dušica Pavlović; 2010 – 2014). Od 1991. godine kao istraživač učestvuje na brojnim projektima Vojno medicinske akademije u Beogradu. Tekuće (1): Molekulski mehanizmi i potencijal modulacije oksidativnog stanja ćelije u fiziološkim i patofiziološkim uslovima(MFVMA/3/12-14; rukovodilac: doc. dr Milica Ninković). Inostrani: Od 2002. godine učestvovala je u pet inostranih projekata. Tekuće (2): Activation of cytochrome c into a peroxidase by esterified forms of vitamin E, i Structure-based Virtual Screening to identify activators and inhibitors of peroxidase activity of cytochrome c (Valerian Kagan, University of Pittsburgh, USA).

Bibliografija: Koautor je dva pomoćna udžbenika: Praktikum iz toksikološke hemije, Praktikum iz kliničko-toksikoloških analiza, i urednik i autor jednog pomoćnog udžbenika: Priručnik za praktičnu nastavu za predmet Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom (2009). Objavila ukupno 172 naučna rada i saopštenja u domaćim i inostranim časopisima, odnosno skupovima. Urednik je i autor dveju monografija izuzetnog nacionalnog značaja u oblasti oksidativnog stresa (2008): Oksidativni stres – kliničko-dijagnostički značaj i Oksidativni stres – slobodni radikali, prooksidansi i antioksidansi. Izdavač: Mono i manjana.

Istraživački interes: Mehanizmi toksičnosti, terapija trovanja, alkoholizam (status biogenih amina), neurotoksičnost pesticida, toksičnost slobodnih radikala, oksidativni stres, prooksdiansi, zloupotreba lekova, sredstava koja izazivaju zavisnost, analitička toksikologija.

Nagrade:
Bila je dobitnik prve nagrade za mlade naučnike na inostranom skupu (1995, Ioannina, Greece) 2nd Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balcan Countries, za najbolje prezentovan rad.

Jezici: engleski
  • Djuric, A. Begic, B. Gobeljic, M. Ninkovic, I. Stanojevic, D. Vojvodic, A. Pantelic, G. Zebic, V. Prokic, B. Dejanovic, I. Stojanovic, M. Pavlica, D. Djukic, L. Saso, D. Djurdjevic, M. Pavlovic, A. Topic, D. Vujanovic, I. Stevnovic, M. Djukic. Oxidative stress, bioelements and androgen status in testes of rats subacutely exposed to cadmium, Food and Chemical Toxicology, 2015; 86: 25-33.
  • Stanojevic, K. Miller, L. Kandolf-Sekulovic, Z. Mijuskovic, L. Zolotarevski, M. Jovic, M. Gacevic, M. Djukic, N. Arsenijevic, D. Vojvodic A subpopulation that may correspond to granulocytic myeloid-derived suppressor cells reflects the clinical stage and progression of cutaneous melanoma. Int.Immunol. (2015) doi: 10.1093/intimm/dxv053.
  • Milena Jović, Snežana Cerović, Lidija Zolotarevska, Milomir Gačević, Ivan Stanojević, Karolina Miller, Mirjana Djukić, Luciano Saso, Ljiljana Jauković, Danilo Vojvodić. Correlation of local and systemic expression of survivin with histopathological parameters of cutaneous melanoma. (2015) UDC: 616-006.81-037:616.5-006.81-091.8-092 DOI: 10.2298/VSP150519119J.
  • Naveena Yanamala, Alexander A. Kapralov, Mirjana Djukic, Jim Peterson, Gaowei Mao, Judith Klein-Seetharaman, Detcho A. Stoyanovsky, Jan Stursa, Jiri Neuzil and Valerian E. Kagan. Structural re-arrangement and peroxidase activation of cytochrome c by anionic analogues of vitamin tocopherol-succinate and tocopherol-phosphate. J. Biol. Chem. 2014 Nov 21;289(47):32488-98
  • Aleksandra Topic and Mirjana Djukic: Diagnostic Characteristics and Application of Alcohol Biomarkers. Clin Lab. 2013; 59: 233-45.
  • Djurdjevic D, Djukic M, Ninkovic M, Stevanovic I, Jovanovic M, Vasic U. Glutathione cycle in diquat neurotoxicity: assessed by intrastriatal pre-treatment with glutathione reductase, Acta Veterinaria. 2013; 63(2-3): 159-175.
  • Djukic M, Jovanovic M, Ninkovic M, Stevanovic I, Ilic K, Curcic M, Vekic J. Protective role of glutathione reductase in paraquat induced neurotoxicity, Chem Bio Inter 2012; 199: 74-86.
  • Djukic M, Jovanovic M, Ninkovic M, Stevanovic I, Curcic M, Topic A, Vujanovic D, Djurdjevic D. Intrastriatal pretreatment with L-NAME protects rats against from diquat neurotoxcity, Ann Agric Environ Med 2012;19(4):666-672.
  • Djukic M, Jovanovic M, Ninkovic M, Stevanovic I, Djurdjevic D, Vasic U. Influence of glutathione reductase on diquat neurotoxicity assessed by oxidative/nitrosative stress in the cortex of intrastriatally treated rats. Acta Vet 2012; 62 (5-6): 553-568.