Dr med. Miloš Ilić

Farmaceutski fakultet

Zvanjeasistent
Organizaciona jedinica: Katedra za fiziologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B303
Telefon: +381 11 3951-353
Fax: +381 11 3972-840
Email: milic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Miloš Ilić je rođen 1996. godine u Majdanpeku. Osnovnu školu u rodnom mestu i Medicinsku školu u Beogradu završio je kao nosilac diplome „Vuk Karadžić“. Integrisane osnovne i master akademske studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je školske 2015/16. godine a diplomirao u junu 2021. godine sa prosečnom ocenom  9,07 i time stekao zvanje doktora medicine. Pripravnički staž u trajanju od 6 meseci obavio je u UKBC „Zvezdara“  Beograd, a 2022. godine je položio stručni ispit za doktora medicine pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. Tokom studija je bio demonstrator u nastavi na predmetu Patologija, Institut za patologiju Medicinskog fakulteta. Ima više od godinu dana radnog iskustva sa pacijentima kao klinički lekar. Septembra 2023. godine je pohađao trening školu ,,Animal models to study the relationship between kidney disease and mild cognitive impairment“. Autor je i koautor 4 naučna rada iz oblasti Epidemiologije i Patološke fiziologije. U oktobru 2023. godine je upisao doktorske akademske studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Farmaceutske nauke, a potom je izabran u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija. Na Katedri za fiziologiju Farmaceutskog fakulteta učestvuje u pripremi i izvođenju praktične nastave iz predmeta Morfologija čoveka i Farmaceutska fiziologija 1. U februaru 2024. godine je završio obuku „Principi rada sa eksperimentalnim životinjama“ u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Juna meseca 2024.godine je izabran u zvanje asistent za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija.

Govori engleski, ruski, rumunski i nemački jezik.

  •