Dodatne informacije i novosti

Nastavnici Katedre su osnovali dva centra na nivou Farmaceutskog fakulteta: Centar za toksikološku procenu rizika Farmaceutskog fakulteta, koji je deo kolaborativne mreže centara za procenu rizika Svetske zdravstvene organizacije, i kroz koji Katedra ostvaruje svoje aktivnosti sa WHO CRAN (engl, World Health Organisation Chemicals Risk Assessment Network) i Centar za prevenciju adiktivnog ponašanja Farmaceutskog fakulteta čiji je cilj da se kroz različite aktivnosti i saradnju sa relevantnim institucijama, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i Kancelarijom za borbu protiv droga Republike Srbije, podigne nivo svesti, prvenstveno među studentima, o rizicima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Putem različitih naučnih i stručnih aktivnosti kroz Udruženje toksikologa Srbije (UTS), Udruženje farmaceuta Beograd, Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), Evropsko udruženje toksikologa (EUROTOX), Međunarodno udruženje toksikologa (IUTOX), Evropsko udruženje endokrinologa (ESE), Svetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i druge organizacije, članovi Katedre godinama uspešno sprovode projekte od značaja za razvoj toksikologije ali i projekte od šireg društvenog značaja, fokusirane na doprinos toksikologije društvu, edukaciju osetljivih populacija, za potrebe bezbednog suživota sa hemikalijama.

Nastavnici Katedre imaju zvanje registrovanih toksikologa u Evropskoj Uniji (engl. European Registered Toxicologist -ERT).