Istorijat

Predmet Opšta i neorganska hemija studenti farmacije slušaju od osnivanja Farmaceutskog odseka, pri Medicinskom fakultetu u Beogradu (1939). Nastava  Opšte i neorganske hemije, u prvim godinama samo teorijska,  odvijala se u okviru postojećeg Hemijskog instituta pri Medicinskom fakultetu sa fondom časova teorijske nastave koji se menjao od 3-5 časova nedeljno (1939-1941). U toku Drugog svetskog rata, u periodu 1941-1944. nastava je obustavljena na Beogradskom Univerzitetu.

Godine 1945. po prerastanju Farmaceutskog odseka Medicinskog fakulteta u samostalni Farmaceutski fakultet, oformljen je Institut za neorgansku i analitičku hemiju. Posebna zasluga za formiranje ovog Instituta pripada prof. dr Petru Matavulju, profesoru hemije na Medicinskom fakultetu, koji je istovremeno bio i prvi upravnik novoformiranog Instituta. U periodu 1939-1941, profesor Matavulj bio je starešina Farmaceutskog odseka, a kasnije je postavljen za prvog dekana samostalnog Farmaceutskog fakulteta. Sledeći upravnik bio je prof. dr Radivoje Živadinović, koji je istovremeno  postavljen i za docenta za predmet Neorganska hemija. Dr Radivoje Živadinović je prvi stalni nastavnik Neorganske hemije od osnivanja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Nakon odlaska profesora Živadinovića 1957. godine, za docenta za neorgansku hemiju postavljena je prof. dr Zagorka Filipović, koja je predavala Analitičku hemiju do dolaska prof. dr Jolande Hojman na Farmaceutski fakultet.

Godine 1974. Institut za neorgansku i analitičku hemiju prerasta u dva odvojena Zavoda, pa se ta godina praktično može smatrati kao godina osnivanja samostalnog  Zavoda za opštu i neorgansku hemiju. Zavod za opštu i neorgansku hemiju se od osnivanja (1974) nalazio na IV spratu zgrade Patološkog instituta, Medicinskog fakulteta. U novoj zgradi Farmaceutskog fakulteta izgrađenoj 1991. godine, Zavod za opštu i neorgansku hemiju se nalazi u prizemlju objekta A. Raspolaže sa salom za studentske vežbe, sa 24 radna mesta, laboratorijama za naučno-istraživački rad i kabinetima za nastavnike i saradnike. Statutom fakulteta 1998. godine Zavod za opštu i neorgansku hemiju menja naziv u Institut za  opštu i neorgansku hemiju, a od 2010. godine u Katedru za opštu i neorgansku hemiju.

Prvi upravnik Zavoda/Instituta/Katedre za opštu i neorgansku hemiju bila je prof. dr Zagorka Filipović (1974-1976), a zatim slede prof. dr Anđelija Stefanović (1976-1984), prof. dr Miroslav Bresjanac (1984-1993), prof. dr Zagorka Korićanac (1993-2003),  prof. dr Tatijana Jovanović (2003-2013), prof. dr Mira Čakar (2013-2016) i prof. dr Gordana Popović (2016-2019).

Kao asistenti, kraće ili duže vreme, radili su: dipl. ph. Dimitrije Ćirković (1955-1960), mr. sc. ph. Milena Blagojević (1961-1986), dipl. ph. Katica Šaponjac (1968-1970), mr. sc. ph. Nadežda Antonijević (1978-1981), mr. sc. ph. Njegosava Mijatović (1976-1981), dipl. ph. Silvija Stojić (1970-1974) i dipl. hem. Ana Džambaski (1998-2000).

Studenti farmacije oba programa (Farmacija i Farmacija – Medicinska biohemija) danas izučavaju predmet Opštu i neorgansku hemiju u prvoj godini. Nastava se odvija putem teorijskih predavanja i vežbi koje obuhvataju eksperimentalni rad, stehiometriju i proveru znanja putem kolokvijuma. Ispit iz Opšte i neorganske hemije polaže se pismeno.

Hemija rastvora, novi predmet na Katedri za opštu i neorgansku hemiju, uveden je 2007. godine, kao izborni predmet druge godine Integrisanih akademskih studija – studijski program Farmacija. Nastava na ovom predmetu sastoji se od predavanja, računskih vežbi, seminarskih radova i pismenog ispita.

Nastavnici i saradnici sa Katedre autori su 18 univerzitetskih udžbenika. Prvi diplomski rad je na Katedri odbranjen 1994. godine, a do kraja 2021. odbranjeno je ukupno 924 diplomska i završna rada.Nastavnici Katedre bili su mentori 5 doktorskih disertacija, 3 magistarske teze, i velikog broja studentskih naučnih radova.

Predmet Opšta i neorganska hemija je 2014., 2015. i 2018. godine ocenjen od strane svršenih studenta Fakulteta za najbolji obavezni predmet na studijskom programu Farmacija.

Korišćeni podaci iz monografije: M. Medenica, D. Ivanović: 60 godina Farmaceutskog fakulteta u Beogradu 1945–2005, Farmaceutski fakultet, Beograd 2006.